Home

Nestátní zdravotnické zařízení zákon

Dále musí zřizující úřad zapsat zařízení do obchodního rejstříku a zajistit oprávnění k poskytování zdravotních služeb Poskytovatel zdravotní péče jediný způsob jak lze podnikat ve zdravotnictví do 31.3.2012 bylo nestátní zdravotnické zařízení od 1.4. 2012 zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách) zavedl nový pojem poskytovatel zdravotní péče § 2 říká, že. Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků 1), 2), jiných odborných pracovníků 2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s. Podmínky poskytování péče v nestátních zařízeních a podmínky pro provozování těchto zařízení upravuje zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Provozovat nestátní zařízení může pouze osoba, které bylo uděleno místně příslušným okresním úřadem oprávnění k provozování nestátního zařízení Nestatní zdravotnické zařízení vymezuje zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, jako jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu. Z uvedeného vyplývá, že vedle soukromých zařízení lze za nestátní považovat i zařízení zřizovaná krajskými (dříve okresními) úřady a obcemi

(1) Osoba, která je oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen registrace), může na základě registrace poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci; tato osoba se považuje za poskytovatele. Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají. K provozování nestátního zdravotnického zařízení je podmínkou vydání rozhodnutí o registraci, ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.

Vmetodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví pro příslušné správní orgány k přeregistracím nestátních zdravotnických zařízení na poskytovatele zdravotních služeb se mimo jiné výslovně uvádí:Z ustanovení § 121 odst. 5 zákona vyplývá, že žádost podaná osobou, která je podle dosavadních právních předpisů oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení, na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., obsahuje. Citované právní předpisy dělí zdravotnická zařízení na zdravotnická zařízení státu a na nestátní zdravotnická zařízení. Zdravotnická zařízení státu mají právní formu státních příspěvkových organizací podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nebo státního podniku podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních je v něm stanoven rozsah a podmínky poskytování zdravotní péče, povinnosti NZZ, odborná způsobilost, kterou upravují zvláštní právní předpisy* a způsob úhrady zdravotní péče, ale také vznik oprávnění k provozování NZZ atd

Zdravotnické zařízení - základní článek soustavy zdravotnické - zařízení s právní subjektivitou. Typy - státní - nestátní - církevní /dle zřizovatele/ Dle léčby - ambulantní: odborní lékaři, praktičtí lékaři dle zákona 160/1992 Sb., o zdravotní péči nestátních. zdravotnických zařízeních Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována (2) Nestátní zařízení je dále povinno: a) poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci, b) spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, pokud je toho třeba při poskytování zdravotní péče, c) předem informovat, jaký druh. Tento zákon upravuje podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen nestátní zařízení) a podmínky provozování nestátních zařízení. § 2 Nestátní zařízení (1) Nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu [1]. (2) Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle tohoto zákona (dále jen. Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, je nestátní zdravotnické zařízení povinno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službác

Fyziokinesis je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oblasti léčebné rehabilitace — Nabízíme základní služby rehabilitace (rehabilitace při bolestech zad a kloubů, po úrazech a operacích, výhřezech meziobratlových plotének, neurologických onemocněních, vadném držení těla, skolioze aj. Upozornění pro nestátní zdravotnická zařízení - přeregistrace; Odbor. Zobrazit menu Zavřít menu. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (odkaz na stránky ministerstva) Kontakty Rozvojové dokumenty rezortu zdravotnictví Rozvoj psychiatrické péče v LK Onkologická péče. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - MUDr. JANA ZRŮBKOVÁ • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech Informace o zpracování osobních údajů

Pokud chtějí nestátní zdravotnická zařízení v Libereckém kraji poskytovat služby klientům i po datu 1. dubna 2015, musí se přeregistrovat na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Dnem 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podrobnosti o firmě Nestátní zdravotnické zařízení Praha - Libeň s.r.o. - IČO 28650395 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registr Musí zdravotnické zařízení (poskytovatel zdravotních služeb) realizovat dobrovolnický program pouze prostřednictvím nestátní neziskové organizace (NNO), která má akreditaci Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická zařízení, která byla ke dni účinnosti tohoto zákona zřízena nebo spravována obcemi, 17) se považují za nestátní zařízení ve smyslu tohoto zákona. Tato nestátní zařízení musí splnit podmínky stanovené tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 1992. 17) § 14 odst. 2 písm Každé nestátní zdravotnické zařízení Rozhodnutí o registraci je po splnění všech potřebných náležitostí vydáno na základě zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů..

Zdravotnictví - metodika. Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních :: Zákon také stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní zdravotnická zařízení. :: Pacient bude mít právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a o zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty nestátní zdravotnické zařízení. Aktuality; Zákon č. 373/2011 Sb., Vzor_ žádost o provedení vstupní, periodické, mimořádné nebo následné lékařské prohlídky. Vzor_žádost o provedení výstupní lékařské prohlídky. Dopis smluvním partnerům. Cení Mzda [nestátní sektor; společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů] Ve statistickém výkaznictví se do mezd zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a.

Zdravotnictví - statistický přehled. Dokument Zdravotnictví v rubrice Oborové informace přináší členění zdravotnických organizací podle zřizovatele, statistické publikace týkající se této problematiky a další zdroje dat vedle Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení. Zajišťujeme zdravotní doprovod oficiálním delegacím a mezinárodním akcím konaným v České republice. Poskytujeme ozdravné pobyty a lázeňskou péči příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech. Poskytujeme zdravotní péči cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace, která není zřizovaná státem a na státu je nezávislá (anglický termín Non-Governmental Organization vyjadřuje, že organizace není zřízena ani lokální či regionální veřejnou správou - local government), která.

Registrace nestátních zdravotnických zařízení epravo

Provozování zdravotnických zařízení epravo

Sanatorium TOPAS s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na komplexní péči pro klienty s různým typem organické duševní poruchy. V souladu s rozhodnutím o registraci poskytujeme tyto služby: Domov se zvláštním režimem podle §50 zákona 108/2006 sb., o sociálních službách. Sociální služby. Základem veřejného zdravotnictví je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění platných předpisů, účinný od 1.7.1966. V jeho třetí části, paragrafu 12, jsou zdravotnická zařízení definována jako zařízení poskytující zdravotnické služby oprávněnými zdravotnickými pracovníky

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich

Zdravotnická zařízení, která byla ke dni účinnosti tohoto zákona zřízena nebo spravována obcemi, 17) se považují za nestátní zařízení ve smyslu tohoto zákona. Tato nestátní zařízení musí splnit podmínky stanovené tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 1992 Vzhledem k tomu, že velká zdravotnická zařízení nemocničního typu již byla v minulosti opakovaně kontrolována a stav ochrany osobních údajů pacientů byl v převážné většině případů vyhodnocen jako odpovídající požadavkům zákona, soustředila se kontrolní činnost v roce 2007 zejména na malá nestátní. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. srpna 2008 a zahrnuje mimo jiné změny uvedené v § 45 odst. 1 písm. d, které definují povinnost vzdělávacích institucí realizovat praktickou část výuky ve studijním programu Porodní asistence nadále jen na pracovištích s akreditací udělenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky nestátní zdravotnická zařízení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Vítejte . Jsme nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí. Svým pacientům zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle Zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 9, písm. d)

Rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zákon o zdravotních službách - komora

  1. Pokud chtějí nestátní zdravotnická zařízení v Libereckém kraji poskytovat služby klientům i po datu 1
  2. nástupci. Avšak podle současných platných zákon odchodem do dchodu zanikají veškerá práva OSVČ a nestátního zdravotnického zařízení, jakož i právo odprodat obvod pacient , včetně smluv se zdravotními pojišťovnami. Lékař, který chce zřídit nové nestátní zdravotnické zařízení (ordinaci), musí požádat
  3. Program statistických zjišťování ÚZIS ČR. Ministerstva zdravotnictví na rok 2006. Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 8-01: Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení
  4. Žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) a. doklad o tom, že
  5. nÁvrh komunikaČnÍ strategie pro nestÁtnÍ zdravotnickÉ zaŘÍzenÍ optometrie communication strategy concept for private health care facility of optometry diplomovÁ prÁce master´s thesis autor prÁce mgr. iveta hajdovÁ author vedoucÍ prÁce ing. zdeŇka koneČnÁ, ph.d. supervisor brno 201

10. Zákon o zdravotních službách - Ius Wik

kontroluje dodržování podmínek oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení, ukládá pokuty provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení za porušení povinností podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů ANALYSIS, která byla založena v Praze r. 1996 jako společnost vyvíjející činnost v informačních technologiích a poradenství v oblasti analýzy a rekonstrukce digitálních obrazových dat. Od r. 2008 je registrována též jako nestátní zdravotnické zařízení pro ambulantní sféru Vršovická zdravotní a.s., nestátní zdravotnické zařízení s více jak 10letou historií hledá schopného kolegu/kolegyni na pozici sekundárního lékaře na oddělení následné intenzivní péče. Nástup možný IHNED. Pozice lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína na.

Zdravotnictví - metodika ČS

pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby České republiky, při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (IČO: 60444797) si založil živnost dne 5. května 1994. Aktuální informace o počtu zaměstnanců, obratu, sídle živnostníka

O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změ ně některých zákonů, zákon č. 106/1999 Sb. Volná pracovní místa MPSV, Firma: Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o.. Pro Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o. eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o.

11 § 18 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. § 54 (1) Zdravotnické zařízení ošetřující nosiče je povinno hlásit neprodleně orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa, kde se nosič zdržuje, osobní údaje a změny v těchto údajích, skutečnost, že nosič změnil. ZÁKON ze dne 14. července 2000 osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení 4 nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy. Zákon č. 160/1992 Sb. stanovil mimo jiné podmínky provozování nestátního zdravotnického zařízení a povinnosti, které má takové zařízení plnit. Mezi ně náležela také povinnosti umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace či pořizovat z ní výpisy či opisy

2 Současná nestátní zdravotnická zařízení a provozovatelé zařízení ZZS budou moci poskytovat zdravotní služby do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách a státní zdravotnická zařízení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách nestátní zdravotnické zařízení a jeho povinnosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeníc

Základní právní úprava zdravotnických zařízení je obsažena v části třetí hlavě druhé a v části sedmé zákona č. 20/1966 Sb. a v zákoně č. 160/1992 Sb. Citované právní předpisy dělí zdravotnická zařízení na zdravotnická zařízení státu a na nestátní zdravotnická zařízení a technické vybavení zdravotnických zařízení) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 12a odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátníc Nestátní zdravotnické zařízení praktického lékaře. zastoupené MUDr. Vítem Vokrouhlíkem. provozovna: Krále Jiřího 93. 282 01 Český Brod. IČO: 7121780 . zejména se zákon č. 258/200 Sb, o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních.

zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, činnost odběrových nebo tkáňových zařízení, zařízení transfuzní služby, záchytná služba. Vedle nich ještě existují specifické zdravotní služby, jejichž fungování upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách [2] Zdravotní pojišťovny ji vyplatí automaticky. Pro lékárny budou finanční prostředky na odměny pro zdravotníky vyplaceny podle dat za rok 2020 uvedených v Národním registru zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách. V případě nesplnění produkční podmínky se výše odměny poměrně krátí Bioinova je česká biotechnologická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjíme a vyrábíme přípravky na bázi kmenových buněk z kostní dřeně a tukové tkáně, nabízíme výrobu buněčných přípravků pro klinické studie, toxikologické studie, testy sterility, konzultace atd

Stěžejním zákonem je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-bách a podmínkách jejich poskytování. (Pozn.: označení NZZ v této diplomové práci zastupuje významově poskytovatele zdravotních služeb v soukromém zdravotnickém zařízení). 1.1 Nestátní zdravotnická zařízení fyzických a právnických oso Zákon o zdravotnické záchranné službě prodlužuje dobu příjezdu záchranářů k pacientovi o pět minut - nejvýše na 20 minut v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky. Současně předpokládá vybudování čtyřiceti nových stanovišť záchranné služby. tedy státní i nestátní zdravotnická zařízení Jsme nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v Hradci Králové, které nepřetržitě 24 hodin denně zajišťuje přepravu pacientů mezi zdravotnickými zařízeními a do domácího ošetřování, dále rychlou přepravu zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele a převozy osob související s. **) Zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nestátní zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty) 1) Součet úvazků 2) Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovník Práce: Referent zdravotnictví Vyhledávejte mezi 153.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Referent zdravotnictví - získat snadno a rychle

Každé nestátní zdravotnické zařízení (tzn. zjednodušeně řečeno jiné zdravotnické zařízení než zřizované ministerstvem) může poskytovat zdravotní péči pouze v případě, že má oprávnění k provozování zdravotnického zařízení = rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení Závodní preventivní péče - o nás. Česká preventivní, s.r.o. patří mezi nestátní zdravotnická zařízení se sídlem v areálu Pardubické krajské nemocnice,a.s. Již od roku 2004 poskytuje specializované pracovně-lékařské služby, a to především v Pardubickém a Hradeckém kraji Vstupní zdravotní prohlídka vás v našem zařízení nemusí čekat jenom ve chvíli, kdy chcete být naším pacientem. Zaměřujeme se i na firemní zdravotní péči. V případě, že prohlídku zákon vyžaduje, se jí budete muset podrobit. Vstupní zdravotní prohlídka je potvrzením vaší způsobilosti

Léčebna Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí. Svým pacientům zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle Zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 9, písm. d), odbornost 9H9 Nestátní zdravotnické zařízení Praha - Libeň s.r.o. , IČO 28650395 - data ze statistického úřadu; DIČ CZ60726300 - Registrace DPH/VAT, SANOX nestátní zdravotnické zařízení spol. s r.o. Nestátní zdravotnické zařízení - Léčebná rehabilitace s.r.o. - obchodní rejstřík, úplný výpi Tak praví zákon! Všichni ti, kdo osvědčení získají, jsou zaneseni do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

1) Žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdrav. zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) a doklad o tom, ž certifikovaný kurz (zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ). V případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů se uděluje akreditace na celý vzdělávací program Dle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mají nestátní zdravotnická zařízení za zákonem stanovených podmínek možnost uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 51 a) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, je nestátní zdravotnické zařízení povinno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o.