Home

Pedagogika a její cíle

Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a. Pedagogika, její základní kategorie. Předškolní pedagogika v systému pedagogických disciplin Pedagogika je vědní disciplína, jejím předmětem je výchova - výchova dětí, mládeže a organizované formy i druhy výchovy dospělých úlohy a cíle výchovy v podmínkách urité spolenosti a formování lověka v ní pedagogika - pomáhá řešit otázky výchovy a vzdělávání. Cíl: Cílem speciální pedagogiky je umožnit handicapovanému kvalitní život a začlenit ho do společnosti. Integrace handicapovaných: Je všestranný proces začlenění handicapovaného do společnosti

Pedagogika | Základy inkluzivní pedagogiky

Pedagogika úzce spolupracuje s dalšími v ědními obory. Je to zejména filozofie, sociologie výchovy, pedagogická psychologie, ekonomie výchovy, etika, logika. Pedagogika je ovliv ňována biologií, právní v ědou, medicínou Díla: Všeobecná pedagogika z cíle výchovy odvozená a Nárys pedagogických přednášek. Cíle dělí na nezbytné a možné. Mezi nezbytné cíle řadí ucelený, pevný charakter, rozvoj aktivnosti a mnohostranných zájmů. Možné cíle jsou spojeny s výběrem konkrétního povolání. Pedagogiku dělí Herbart na teoretickou a praktickou Pedagogika zkoumá cíle, úkoly, metody a prostředky výchovy a vzdělávání z hlediska co nejefektivnějšího formování osobnosti, psychologie zkoumá a analyzuje zákonitosti lidské psychiky, psychické jevy, základní funkce, procesy a vývojové etapy lidské psychiky, napomáhá pedagogice lépe poznávat objekt výchovy výchovy; Vzdělávání; Základní (primární) vzdělávání - jeho specifika, pojetí a cíle; Struktura soustavy ČR; Profese učitele, jeho kompetence a role v současném vzdělávání; Pedagogika jako vědecká disciplína, její struktura. V jednotlivých kapitolác

Pedagogika - WikiKnihovn

Cíle a zájmy jedince, nebo skupiny, na kterou pedagog volného času působí, jsou pochopitelně různorodé, a plynou z jejich individuálních dispozic a zájmů a preferencí. [4] Vychovatel Experimentální pedagogika - odděluje cíle a prostředky a klade důraz na experiment v oblasti prostředků výchovy. Cíl ji nezajímá. Pedagogika kultury: cílem výchovy je nejen účast na kulturních hodnotách, ale vrůstání do kulturních hodnot vůbec, příprava na činnou účast v tvůrčím životě, vštěpování.

změna vlastního procesu výuky, její modernizace s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a připravenost žáků na život v 21. století. RVP pro střední odborné vzdělávání jsou: − státem vydané pedagogické (kurikulární) dokumenty, které vymezují závazné požadavk Z předešlého je zřejmé, že příprava vyučovací hodiny založené na principech zážitkové pedagogiky, jejího cíle, obsahu a metod je nesmírně náročná pro samotného pedagoga. Není možno koncipovat hodinu jen jako hru, do které se žáci více či méně zapojí, ale nepovede k předem stanovenému cíli zahrnuje psychologické a hudebně psychologické základy hudební pedagogiky. Obecná hudební pedagogika je založena na budování terminologie, studiu cílů, prostředků, metod, organizačních forem, modelů hudební výchovy aj. Obecná hudební didaktika jako obecná teorie vyučování hudby, která zkoumá cíle, úkoly sociálními deviacemi apod. Cílem sociální pedagogiky je pomoc těmto skupinám a jedincům a nalezení výchovných postupů, vedoucích k jejich soběstačnosti a svépomoci (Procházka, 2012). Definici sociální pedagogiky vycházející z tohoto pojetí lze nalézt napříkla

Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce

Speciální pedagogika - její charakteristika, cíle a jednotlivé podobory. 9/ Předškolní období, nástup do školy, mladší a střední školní věk: charakteristika, poznávací procesy, socializace, dětská identita. Stupně socializace. 10/ Pubescence a adolescence: charakteristika, tělesná proměna, identita pubescent Pedagogika jako věda. , její pojetí a předmět, cíle pedagogiky, struktura pedagogických disciplín, souvislosti pedagogiky s dalšími obory. První ucelená soustava názorů na výchovu a vzdělávání v díle J. A. Komenského. (jeho pojetí výchovy jako cesty k všenápravě světa, sociální aspekty jeho filozofie výchovy) Teoretická část definuje lesní pedagogiku a popisuje její cíle, význam, historický vývoj a evroé souvislosti. Vymezuje lesní pedagogiku v rámci pedagogických věd a zmiňuje potenciál lesní pedagogiky v oblasti rozvoje dovedností účastníků se specifickým vzdělávacími potřebami 1. Pedagogika, její vymezení, předmět, cíle a metody. Členění pedagogických disciplín. Postavení v rámci systému věd. Školní pedagogika, její obsah a funkce. 2. Základní pojmy a kategorie pedagogiky a obecné didaktiky (výchova, vzdělání, výchovně-vzdělávací proces, subjekt a objekt ve výchově). 3

vyznam pedagogiky - vychovatelstvi

 1. Teoretické směry pedagogiky ve 20. století Utváření moderních vzdělávacích systémů. Klasické a novodobě alternativní směry ve vzdělávání. Reformní pedagogika. Pedocentrismus. 5. Cíle výchovy a vzdělávání Spoleenská a pedagogická podmíněnost edukaþních cílů. Taxonomie edukaních cílů. Kurikulum
 2. Dílčí cíle pak spočívají například v dosažení určitého stupně edukace či postupného rozvoje některé oblasti u konkrétního znevýhodněného jedince. Cílem speciální pedagogiky je také dosažení změny v postojích některých členů společnosti vůči znevýhodněným spoluobčanům
 3. Pedagogické ideje renesančních myslitelů našly ve své době jen částečné uplatnění v praktických snahách reformační a protireformační pedagogiky, která tyto nové podněty hodnotí a aplikuje z hlediska svých konfesijních cílů. S příznivým vztahem k hlubšímu vzdělávání širokých vrstev se setkáváme již na.
 4. 1. Pedagogika jako věda o člověku Úvod 1.1 Znaky pedagogiky jako vědy 1.2 Historický kontext vývoje pedagogiky jako vědy 1.3 Předmět pedagogiky 1.4 Struktura pedagogických disciplín 1.5 Základní pedagogické kategorie Závěr a shrnutí Použitá a doporučená literatura 2. Výchova jako cesta k porozumění sobě a druhým Úvo
 5. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí. Výchova, její funkce, cíle, formy, složky, prostředky a metody.Disciplíny pedagogiky. Pedagogický výzkum a jeho metody

Pedagogika - Wikipedi

Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00 Obecná pedagogika a její charakter je historicky založen v konceptu J. F. Her-barta, který ji prostřednictvím svého základního spisu Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet (Obecná pedagogika odvozená z cíle výchovy), fakticky formuloval jako svébytnou vědní disciplínu. Herbartův důraz na vědecké.

Speciální pedagogika - obecně - Pedagogika - Maturitní otázk

Pedagogické disciplíny se dělí podle věku vychovávaného cíle (pedagogika předškolní a rodinná, pedagogika školní - ZŠ, SŠ, VŠ, vzdělávání dospělých., universita třetího věku) a z hlediska obsahu (obecná pedagogika, speciální pedagogika) Studium by mělo učitelům umožnit porozumění podstaty výchovného. Její osnova vychází z konceptu studia Sociální alternativní pedagogické směry, aktuální cíle prostředky, metody a principy výchovy dětí a adolescentů, pedagogika, didaktika, andragogika, gerontagogika, celoživotní uení, edukace, výchova

pedagogika vychází a navazuje na poznatky dalších vědních oborů (Procházka, 2012). Jako typický příklad širšího pojetí sociální pedagogiky můžeme uvést její vymezení dle Hradečné (1995), která chápe sociální pedagogiku jako široce pojatou hraničn Pedagogika 19. století. Evropa - velké ekonomické, sociální a politické proměny; Rozvoj podnikání, průmyslu a obchodu; Rozvíjí se síť školských i mimo školských výchovně vzdělávacích zařízení . Cíl výchovy - kalokagathia, ideál krásy a dobra. Pokus o výchovu tělesnou, rozumovou, mravní a estetickou Cíle waldorfské pedagogiky . V této kapitole se pokusíme nastínit hlavní cíle waldorfské pedagogiky a prozkoumat jejich souvislost se základními východisky. Jak jsme až dosud mohli vidět, jistým základním vý- zvířat odděluje její duchovní rozměr - sebe-vědomé myšlení 4. Cíle výchovy a výchovy ke zdraví, determinace cílů. Problematika strukturace, hierarchizace a realizace cílů. Edukátor a edukant. Styly výchovy. 5. Sebevýchova a její vývojové úrovn . Význam, cíle a prostředky sebevýchovy. Vztah mezi výchovou a sebevýchovou. Možnosti stimulace sebevýchovných snah edukantů. 6

Struktura pedagogiky a vztah k jiným vědám - Wikipedi

Pedagogická komunikace -jde-li o setkání učitele (U) a žáka (Ž) lze tento styk sledovat ze 3 hledisek: percepce = vnímání, příp. vnímání jednoho druhým. interakce - její cíle určeny učeb. osnovami,chování účastníků upravuje školní řád Sociální pedagogika, svou povahou věda převážně spekulativní, je budována jako normativní pedagogická věda, jejímž úkolem je vytyčo­ vat ideál člověka, tedy výchovné cíle, normovat cíl výchovy a zpravidla i prostředky a návody k dosažení vytčeného cíle. V tomto pojetí je sociál- Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Vztah pedagogiky, kinantropologie a věd o sportu. 4. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti. Předmět a cíle obecné didaktiky. Pedagogika sportu. 5 Metodologie pedagogiky, její specifika, znaky a charakteristika výzkumu v pedagogice. Základní pedagogické kategorie - jejich charakteristika. Podstata a průběh výchovného procesu. Pedagogická interakce a komunikace, její charakteristika a zvláštnosti. Výchovné cíle, jejich struktura ZÁKLADNÍ CHARAKTER PEDAGOGIKY. Pedagogika je věda o edukaci, tedy o výchově a vzdělávání. Jako věda zahrnuje teorii i praxi. Má charakter: Normativní - p. stanovuje určité normy, vzory, doporučení, cíle, jak realizovat edukaci. Explorativní - pedagogika zkoumá, je založena na poznatcích získaných z výzkumu. Explanativn

PEDAGOGIKA Téma podle sylabu: íle výchovy a vzdělávání. 2. část (ze 3) Obsah: III.5 Kategorizace cílů vzdělávání - Kognitivní, psychomotorické a afektivní cíle - Bloomova taxonomie III.6 Vztah cíle a výsledku vzdělávání - Konkrétní cíle - učební požadavky - a jejich vztah k výsledkům žák Cíle p ředm ětu katedra sociální pedagogiky na univerzit ě v Lodži a její vedoucí se stala H.Radlinska. Po r. 1949 stejn ě jako ve všech zemích východního bloku byla sociální pedagogika prohlášena za sm ěr buržoazní, který je cizí nastupujícímu socialismu.. Pedagogika a její problémy ve vztahu k filosofii Doc. dr. FRANTIŠEK KOZEL, C S c. Vysoká škola strojní a textilní v Liberci Oživení vědecké aktivity v pedagogice se v současné době projevuje v několika směrech. Za důležitý pokládáme fakt, že se pedagogika dostá pedagogika - (z řec. paidagogein = vést chlapce, vychovávat) - věda o výchově a vzdělávání, která zkoumá, popisuje a objasňuje tyto procesy a činnosti, zabývá se jejich cíli, úkoly, předmětem, obsahem, prostředky, metodami a organizací.Vztahuje se k dětem, mládeži i dospělým. Vedle teor. reflexe a věd. výzkumu výchovy bývají p. označovány i předvěd. Předmět Obecná pedagogika (KPA / 5OP) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / 5OP - Obecná pedagogika, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

Historie a vývoj pedagogiky volného času Studijni-svet

 1. PEDAGOGIKA Téma podle sylabu: Vzdělávací soustava 2. část (ze 2) Obsah: Téma VI: Vzdělávací soustava 6.7 Kvalita a efektivnost ve vzdělávání - Kvalita (ve) vzdělávání - Efektivnost vzdělávání - Přidaná hodnota a akontabilita 6.8 Pedagogická evaluace a její cíle - Nástroje pedagogické evaluac
 2. 11. Pedagogická diagnostika (základní metody, požadavky apod.) Rozlište a uveďte na příkladech postupné a konečné cíle. Základní rozdělení metod k dosažení cíle, příklady konkrétních aktivit a cílů využívajících těchto metod. 12. Školní zralost a odklad školní docházky
 3. Obecná pedagogika - mezi filosofií a vědou Jaroslav Koťa, Martin Strouhal Abstrakt Stať se zabývá problematikou vědního profilu obecné pedagogiky. Argumentuje dvoj - značnost jejích cílů a metod, a tedy její zvláštní pozici - mezi filosofií a vědou. Obecn
 4. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi. Obecná pedagogika je základní pedagogickou disciplínou a její předmět by se měl zaměřit na systémy výchovy a vzdělávání. Cílem předmětu je poskytnou studentům dostatečný a ucelený přehled v pedagogických vědách, jejich termínech, prognózách.

Předškolní zařízení, obsahy a cíle předškolního vzdělávání Hra a hračka v pedagogické praxi Pedagogika volného času, výchova mimo vyučování a její obsah Školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízen pedagogiky, její funkce se rozšiřují a cíle se stávají diverzifikovanějšími. Především se významně rozvíjí a prohlubuje explanační potenciál srovná-41. potřeby, cíle, možnosti a podmínky vzdělávání na všech úrovních, v geografické, sociální a kulturní dimenzi. Srovnávací pedagogika můž Lidová pedagogika a její cíle politické prestoŽe název podkapitoly zní jako agitace z doby nedávno minu- lé, vystihuje pomèrné pFiléhavé zaméiení pedagogiky Célestina Freineta, který usiloval o to, aby jeho pedagogika byla chápána jako lidová a tedy jako pedagogika pro béžnou (spíše venkovskou) školu. Nové školy Iid Škola a její okolí, image školy. Pedagogická praxe: Samostatné výstupy, příprava na výstupy, analýza přípravy i výstupů. Sociální pedagogika: Vývoj sociálně-pedagogického myšlení (do 19. st.). Vznik sociální pedagogiky jako vědy, její předmět, pojetí sociální pedagogiky a její charakteristika v současnosti

Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce

Sociální pedagogika: Vývoj sociálně-pedagogického myšlení (do 19. st.). Vznik sociální pedagogiky jako vědy, její předmět, pojetí sociální pedagogiky a její charakteristika v současnosti. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce. Socializace osobnosti a výchova Skupinová pedagogická intervence průřezem ročníků je organizačně náročná, především ze strany personálního zajištění - toto bychom museli zajistit formou externistů, kteří ale na trhu práce nejsou. Obsahem doporučení musí být přesný popis pedagogické intervence - obsahový i organizační • Výchovné cíle, jejich vývoj a východiska při jejich stanovení. • Aktuální výchovné problémy a možnosti jejich řešení (reflektování zkušeností z praxe) • Reformní pedagogika v Čechách a její praktická realizace. • Proměna postavení učitele ve vývoji českého školství. Vývoj učitelského vzdělávání

Polesí Vápenná - Arcibiskué lesy a statky Olomouc s

Lesní pedagogika a její vliv na děti předškolního věku

Část zpracovaných státnicových otázek (18) do pedagogiky jako vedlejšího oboru: 1) J. A. Komenský a jeho názory na výchovu a vzdělávání. Problematika odkazu Komenského. 2) Pedagogika a její studium na univerzitní půdě v našich zemích. Klíčové osobnosti české (vědecké) pedagogiky 19. století a 20.století 7. a) Cíle výchovy a hodnotová orientace společnosti. Výchova jako proces humanizace člověka a příprava jedince pro život v učící se společnosti 21. století. Výchova k občanství a humanitě, vlastenectví a demokracii. Společenská a pedagogická podmíněnost cílů výchovy Pedagogika, její vymezení, předmět, cíle. Školní pedagogika. Pedagogika ve spojení s jinými vědami. Výchova v širším a v užším smyslu, vzdělání. (Cíl, obsah). Pedagogika jako věda. Základní rysy jejího vývoje. Metody a formy pedagogického výzkumu UZB002, UZB003 Poslední aktualizace:2005-04-20 UZB002 Základy pedagogik Předmět pedagogiky Struktura a obsahová náplň pedagogiky Vývoj pedagogického myšlení Postavení pedagogiky mezi vědami Terminologie pedagogiky Význam pedagogiky pro učitelskou profesi. 2. VÝCHOVNÝ PROCES Výchova jako sociální jev a její různá pojetí, cíle a obsah výchov

1. Pojem sociální pedagogika 6 1. 1 Definice sociální pedagogiky 6 1. 2 Pojetí sociální pedagogiky 10 1. 3 Mezioborové vztahy sociální pedagogiky 13 2. Historie oboru sociální pedagogika a její vývoj 16 2. 1 Historický vývoj oboru sociální pedagogika obecně 16 2. 2 Vývoj sociální pedagogiky v České republice 17 3 MONTESSORI PEDAGOGIKA V ýESKÉ REPUBLICE A JEJÍ POROVNÁNÍ Mezi cíle Montessori pedagogiky patří sociální dovednosti v jejich pestrých projevech, připravenosti pomoci a převzetí odpovědnosti vůči člověku stejně jako péče o zachování přírody 1. Pedagogika a didaktika 2. Speciální pedagogika 3. Psychologie 1. Pedagogika (a) Okruhy otázek ze školní pedagogiky: 1 Pedagogika, její vymezení, předmět, cíle a metody. Členění pedagogických disciplín. Postavení v rámci systému věd. Školní pedagogika, její obsah a funkce experimentální pedagogika, pedagogika kultury a hodnot. Osobnost a individualita ve výchově. Teorie hodnot v dějinách filozofie ( od antiky po současnost ) a její odraz v pedagogické . teorii a praxi. Problematika podstaty lidské existence, její biologická, psychická a sociální vybavenost. Poznání a sebepoznání Didaktika pedagogiky volného času: příprava (stanovení cílů, metod, forem, výběr aktivit a technik), fáze vzdělávacího procesu (motivace, seznámení s novými poznatky, fixace, zhodnocení), příprava zájmové činnosti (výukové jednotky) v návaznosti na školní vzdělávací program a její realizace (zadávání instrukcí.

Doplňující pedagogické studium Ústav pedagogických vě

1. Pedagogika a její základní kategorie. Vztah pedagogiky k dalším vědním disciplínám. Struktura pedagogiky. Činitelé, principy a formy výchovy. Význam pedagogické teorie pro výchovně vzdělávací praxi. Základní pedagogické pojmy (vzdělání, výchovně vzdělávací proces, subjekt, objekt ad.) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY LESNÍ PEDAGOGIKA NA CHOMUTOVSKU A JEJÍ VYUŽITÍ VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT DIPLOMOVÁ PRÁCE Zdeňka Kořínková Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy Vedoucí práce: PhDr

Z390 Školní pedagogika - Masaryk Universit

 1. Pedagogika a psychologie pro DPS. Vývoj institucionalizace vzdělávání a výchovy v Evropě. Pojetí člověka (dospělého a dítěte). Problémy vnějších vlivů na prosazování pedagogických inovací a reforem v oblasti struktury obsahu vzdělávání. Změna cílů výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti
 2. Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků je určena pro učitele základních a středních škol, především učitele cizích jazyků, kteří by zážitkovou pedagogiku aplikovali v rámci svého školního vzdělávacího programu
 3. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí. Výchova, její funkce, cíle, formy, složky, prostředky a metody.Disciplíny pedagogiky. Pedagogický výzkum a jeho metody. Základní pedagogické dokumenty, vzdělávací programy. Vzdělávací systém v ČR. Obecná didaktika. Oborové didaktiky. Žák sekundární školy. Osobnost.
 4. Cíle dramatické výchovy. Srovnání pedagogických cílů obecných a specifických pro dramatickou výchovu. Pedagogické, umělecké a etické cíle dramatické výchovy. Působení dramatické výchovy na osobnostní a sociální rozvoj. 4. Základní metody a techniky užívané v dramatické výchov
 5. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Okruhy požadavků ke státní rigorózní zkoušce Sociální práce a její právní aspekty obor Pedagogika - sociální práce 1. Základní pojmy v oblasti sociální práce, sociální politiky a práva - Cíle a funkce sociální práce, její význam. Základní pojmy v sociální práci - sociální péče
 6. 4. jednotlivé etapové cíle se li í ve své konkrétnosti 5. cíle mají objektivní povahu jsou ovlivn ny spoleþenskými vztahy, mo nostmi a pot ebami 6. cíl je po procesuální st ránce aplikací obecného postupu: 1) stanovení cíle, 2) stanovení výchozích podmínek, 3) stanovení cesty k dosa ení cíle (p ímost, snadnost
 7. Termín pedagogika pochází z řeckého pais - dítě, agein - vésti, paidagogos byl ve starém Řecku otrok, který se věnoval dětem. Pedagogika a její disciplíny. Pedagogika se skládá z mnoha různých disciplín. Pedagogika je tedy systém vědních disciplin, které spolu souvisí a navazují na sebe

Pro realizaci cílů vzdělání se používají metody, které ovlivňují učitele a žáka na vědomí druhého, stimulují jeho činnost a sebevzdělávání. Hlavním rysem metod pedagogické výchovy je vliv působící na oddělení, který vede ke změně vědomí nebo chování Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky Author: Mgr. Radek Pospíšil Last modified by: Uživatel Created Date: 10/10/2008 9:27:40 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: PdF MU Other title Didaktika. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá jevy, formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didaskó, které znamená učím nebo vyučuji Bakalářský studijní program Pedagogická studia usiluje o Váš osobnostní a pedagogický rozvoj v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí, abyste dokázali uplatnit pedagogické znalosti a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí

6. Pojetí předškolního vzdělávání - cíle, obsah; kompetence, metody 7. Volný čas - pedagogika volného času, mimoškolní pedagogika, funkce a rizika volného času 8. Pedagogická diagnostika a její metody 9. Multikulturní výchova cíl a význam, sociokulturní prostředí, vlastní kulturní identita Metodologie výzkumu je vědní disciplína, která zkoumá a popisuje plánování, organizaci a provádění výzkumu včetně vyhodnocení výzkumných dat. Empirický výzkum spočívá v získání terénních dat (dat získaných ve třídě, škole, rodině, klubu a pod.) Výzkum u stolu (desk study) spočívá v práci na teoretickém. Prožitková pedagogika je jedním ze stavebních kamenů pro realizaci hry. Přestože je možné kořeny prožitkové pedagogiky nalézat již v antice a renesanci, její skutečný počátek datujeme k úsilí německého pedagoga Kurta Hahna zakládat takzvané ostrovy uzdravování, čili k 40. létům dvacátého století

Pedagogika - Šafránková Dagmar Knihy Grad

 1. Pedagogika a její studium na univerzitní půdě v našich zemích. Klíčové osobnosti české pedagogiky 19. století a 20. století. 7. Školy, školství, školské reformy, školská legislativa, vzdělávání učitelů v letech 1918 až 1948. Cíle a obsah výchovy (základní charakteristika těchto kategorií). Způsoby.
 2. Herbart sice usiloval o osamostatnění pedagogiky jako disciplíny, ale zároveň nevěřil v její teoretický rozvoj bez vazby na ostatní vědy (filosofie, psychologie). Cíl výchovy spatřoval v charakterní osobnosti (ctnost, mravnost, charakterová síla mravnosti - člověk schopný seberozvoje)
 3. Sociální pedagogika jako teoretická disciplína a jako praktická činnost • 3) Sociální pedagogika a její místo v systému sociálních a pedagogických věd. Východiska a principy sociální pedagogiky. Současné tendence ve vývoji sociální pedagogiky • 4) Cíle sociální pedagogiky. Předmět a metoda sociální pedagogik
 4. Zkouška z pedagogiky - okruhy: Pedagogika - Vědní obor pedagogika. Historický vývoj pedagogiky jako vědy. Předmět pedagogiky, její funkce a etapy vývoje. Přístupy k systému pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Vztah pedagogické teorie a praxe. Aktuální problémy a otázky pedagogiky
 5. Kategorie: Pedagogika Typ práce: Vysokoškolské okruhy Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Výchova, její procesuální a formativní stránka - základní pojmy,vztah výchovy a vzdělání, procesuální pojetí výchovy, východiska výchovy.Pedagogika jako věda o výchově - problematika pedagogického výzkumu, struktura pedagogických disciplín, vztah.
 6. Cíle studia pedagogiky: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele a asistenta pedagoga. Kritéria výběru úastníků: Studium pedagogiky v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm

pedagogiky Studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika pedagogiky Kraus (2001, s. 12) zdůrazňuje její transdisciplinárnost, sociální pedagogi- a vzájemného vlivu prostředí a výchovy, na realizaci výchovných (a vzdělávacích) cílů v různém sociálním prostředí, zabývá se socializací včetně metod. Příprava na hodinu -z čeho vycházíme? RVP, ŠVP (Učební plán, Učební osnovy) kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata, . Obsahová náplň tématickýplán rozepsání učiva do hodin, včetně časové dotace a ostatních atributů Zvážit časovou reálnost (max. 35 vyučovacích týdnů/rok)

Na cestě od lilie k růži

Závěrečná zkouška z PEDAGOGIKY DPS - vychovatelství + pedagog volného času 1. Charakteristika výchovy (znaky, smysl, koncepce, představitelé) 2. Pedagogika jako věda, její struktura, členění pedagogických disciplín, vědy pomocné a hraniční. 3 Kvalita výuky odborných předmětů a její výzkum s využitím didaktických kazuistik 8þLWHO Expertnost v DSUREDþQtFK oborech, oborové didaktice, komunikaci. Cíle, sebereflexe, schopnost sebehodnocení a seberozvoje. Spolupráce s technickou praxí, další Y]G OiYiQt v technických oborech. 9\XþRYiQt (nabídka) Kvalita výuky. ÒþLQQRV Oborové znalosti:Student získá a prokáže znalost vzniku pedagogiky a andragogiky jako vědních disciplín, základních teorií v rámci její geneze, umí charakterizovat předmět, úkoly, cíle, obsah, formy, metody, principy a prostředky teorie edukace, podstatné znaky jednotlivých alternativních škol a hnutí, definovat.

Chata Plch - Arcibiskué lesy a statky Olomouc sPPT - Základy didaktiky PowerPoint Presentation, freeChata Pod Špičákem - Arcibiskué lesy a statky Olomouc s

Katedra pedagogiky a psychologie, Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1 Sídlo: Budova G, 4. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1 Sekretariát katedry: Adriana Konečná, 485 352 831, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript Pedagogická rada je zřizována za účelem zajištění lepší spolupráce mezi VŠB-TUO a středními školami. Předsedou Pedagogické rady je rektor, který také jmenuje a odvolává její členy. Členy Pedagogické rady jsou střední školy, se kterými Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále VŠB-TUO. 8) Edukátor - učitel TV (pedagogické předpoklady, profil osobnosti pedagoga, typologie učitelských profesí) 9) Školní TV - její cíle, obsah, organizace, učivo 10) Podmínky školní TV - bezpečnost a ochrana, zdraví žáků (školní řád, třídní kniha, zápis o úrazu, úrazový protokol, pojištění žáků) 2 Cíle středního odborného vzdělávání 5 3 Kompetence absolventa 7 změna vlastního procesu výuky, její modernizace s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání Pedagogická fakulta UK, Ústav výzkumu a rozvoje školství 1997. 3. Vzd vzd, lání školní rok: 2019/2020 obor: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. Pojem výchova, vzdělávání, edukační proces a role v životě člověka zrání. Čím se zabývá pedagogika volného času, její postavení mezi ostatními pedagogickými disciplínami, srovnání postupů školní a mimoškolní pedagogiky. 2