Home

Nástroje v lidové hudbě

Lidové Nástroje :: Hudebninastroj

Akordeon je nástroj, který se dřívě uplatňoval v lidové a zábavné hudbě. Dnešní nástroje jsou opatřeny klávesami nebo knoflíky. Hráč pravou rukou hraje melodii, levou rukou ovládá tlačítka (basové knoflíky). Tónový rozsah se liší podle velikosti nástroje Nástroje lidové hudby mají v dějinách národů odlišnou cestu přijetí a nestejný průběh adaptace. Pro české země je příznačné, že každá epocha obohatila lidovou hudbu o nástroje, které zosobňovaly hudební vkus té doby a cestou rustifikace se tak vytvářelo historické navrstvení instrumentáře Hudební nástroje (v lidové hudbě) Jazyk: AJ Jazyková úroveň: A2 Doporučený ročník: 8.třída Předpokládaná délka: část vyučovací hodiny Cíle aktivity. Obsahové cíle Žák aktivizuje názvy hudebních nástrojů a jejich základní rozdělení. Žák si uvědomí využití hudebních nástrojů v lidové hudbě Hudební nástroje v lidové hudbě 6. ročník (učebnice str. 26 - 31 - kapitola: Když se sejdou housle s basou - přečti si) Zápis do sešitu: Hudební nástroje v lidové hudbě Naše lidová hudební kultura - oblast západní - lidové písně - instrumentáln hlavně na jejich funkci v lidové hudbě. U každého nástroje se snaží charakterizovat výskyt, popis, ladní a využití daného ě nástroje v soudobé hudební praxi. U jednodušších nástrojů také popisuje postup jejich výroby. Na Františka Dobrovolného, který se zabývá jen moravským kulturním okruhem, naváza

Nástroje lidové hudby v České republice - Národní ústav

  1. hudební nástroje lidové, hud. nástroje lid. původu, užívané v lid. hudbě určitého etnického celku; např. dudy na Chodsku a Strakonicku, cimbál, fujara na Slovensku a Slovácku, domra, balalajka, žalejka v Rusku, bandura na Ukrajině, mandolína v Itálii, kytara ve Španělsku. Některé lid. hud. nástroje časem zanikly, jiné byly zdokonaleny nebo byly převzaty nové
  2. O housle se však musíte dobře starat, zejména odstraňovat zbytky kalafuny. Historie houslí spadá do 16. století, nejznámějším výrobcem byl pak Antonio Stradivari. Housle se používají v orchestrech i jako sólový nástroj. Našli uplatnění v lidové hudbě, klasické hudbě, folku, country až po moderní pop, nebo rock
  3. Lidové písně v úpravě a cappella - Marek Šlechta Zpěvník českých lidových písní v úpravě a Cappella s přiloženým CD vhodný pro zpěváky, kteří mají rádi lidovou hudbu a při zpěvu nepotřebují hudební nástroje

Hudební nástroje v lidové hudbě, v symfonickém orchestru Hra na hudební hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, improvizace, vyjadřování hudebních i nehudebních představ Pohybové vyjádření hudby a orientace prostoru taktování, pantomima Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ 599 Český minet4 - přehled pramenů Podobně jako jinde v Evropě i v českých zemích menuet postupně zlidověl a rozšířil se v městském i venkovském prostředí.5 Podle Jana Trojana (1997: 548) z importovaných tanc ů to byl práv ě menuet, který v nejv ětší mí ře ovlivnil českou lidovou píseň a hudbu

Je strunný hudební nástroj úderný, nepostradatelný v lidové hudbě moravské slovenské, cikánské a maďarské. V 18. století hráli na cimbál i virtuosové - profesionální hudebníci. Občas se cimbál vyskytuje i v hudbě umělé Vozembouch, případně ozembouch, oblastně ozembúch, dále také bambas, bumbas, bumbasa apod., je lidový rytmický hudební nástroj používaný v české lidové hudbě. Název je odvozen od způsobu hry na nástroj, kdy se zvuk částečně tvoří úderem nohou nástroje o zem. Původ nástroje je zřejmě ve středověku Cimbál. Historie: Vznikl ze středověkého nástroje psalterium (žaltář), kde se střevové struny (v počtu od 10 výše) rozeznívaly buď prsty,nebo trsátkem z brků,dřeva nebo kovu.Zdokonalením psalteria vznikl hackbrett,který měl již ozvučný trup(dno,víko a luby).Dodnes je často užíván v lidové hudbě v Rakousku.Jeho zlepšenou formou je právě cimbál,který byl v. Žesťové nástroje: trubka, pozoun, lesní roh, tuba. Trubka je dechový žesťový nástroj, u kterého je tón tvořen chvěním rtů. Jde o nástroj použitelný v rozmanitých žánrech (klasické a lidové hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě ad.) a hudebních uskupeních. S hrou žáci začínají obvykle ve věku 7 - 10 let. V širém poli studánečka kamenná, Mikulecká dědina, Vínečko bílé aj. ----- Zachování lidové hudby napomáhá existence různých souborů a festivalů lidové umělecké tvorby. Máme amatérské soubory, ale i profesionální, které pracují na vysoké umělecké úrovni s použitím lidových nástrojů - dudy, cimbál, famfrnoc

Bicí nástroje (membranofony) Tamburína se skládá z válcového rámu o výšce asi 6 cm. V rámu jsou čtyři otvory (nebo i více) s kolíky, na nichž jsou připevněny jeden nebo dva zvonky. Přes trám je napnuta telecí kůže, jež někdy bývá připevněna hřebíky nebo je upnuta pomocí dřevěného či kovového pásu se 4 - 6 upínacími šrouby V rakouské televizi doporučuji pořady věnované převážně lidové hudbě. Na veřejnoprávní televizi ORF je to Klingendes Österreich , kterou uvádí už mnoho desítek let Sepp Forcher . Nádherné záběry rakouských Alp jsou stříhány s nahrávkami místních lidových kapel

Hudební nástroje v lidové hudbě oční

A to nejenom v hudbě lidové či klasické, ale i nonartificiální, jazzové apod. V rámci výuky hry na cimbál se žáci průběžně zaměřují na studium jednotlivých složek hudby, které muže cimbál zastávat, a to jak složku melodickou, rytmickou, tak harmonickou a rozvíjet se v komplexním vnímaní a interpretaci hudby. Z nástroje lidového se vyvinul nástroj s neobyčejnými možnostmi, proto i díky velké rejstříkové výbavě a krásnému zvuku jeho využití je velmi široké. V hudbě lidové už zdomácněl a na ko..

Lidové hudební nástroje našich předků, které byly kdysi dávno oblíbené mezi prostými lidmi v celé naší zemi. Zkusme i dnes okusit dávná kouzla jejich tónů Tyto nástroje byly využívány v lidové hudbě, i při súfijských tranzovních Zikr rituálech. Původ Dafu můžeme vysledovat ve starém Kurdistánu již z předislámské doby. V současnosti je plnohodnotným představitelem jak klasické, tak lidové hudby Íránu. Menší verzí Dafu je buben Dayereh, což znamená v perštině kruh Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2011. ISBN 978-80-87210-34-5. [3] - MARKL, Jaroslav. Lidové hudební nástroje v Československu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. [4] - ŽILKA, Václav. Veselé pískání, zdravé dýchání. Praha. Příspěvek navrhuje možnosti zapojení hudebních nástrojů tradiční lidové hudby, které vycházejí z kořenů národní folklórní tradice a které jsou k tomuto účelu příhodné i svým technickým uzpůsobením, do hudební výchovy Vozembouch, též bambas či bumbasa, je starý lidový rytmický hudební nástroj, často používaný v české lidové hudbě. Název je odvozen od způsobu hry na nástroj, kdy se zvuk částečně tvoří úderem nohou nástroje o zem. Vozembouch je nástrojem pro ty, kdo nikdy na nic nehráli a neznají ani noty

Lidová hudba - Wikipedi

Lidové písně. Lidová hudební kultura je jednou z výrazných charakteristik Moravy.I když není bezprostředně spjata s tradičním životem venkovského lidu,vychází z něj.Byla proměňována působením lidu především pak hudbou vážnou folkloristickými aktivitami v průběhu 20. stol..Rozvoj městské populace,rozšiřování. Na Jihlavsku převládal původně v lidové hudbě a lidovém výtvarném umění, v nářečí i zvykosloví vliv severobavorských sedláků, později upozaděný vlivem hornosaských horníků, kteří sem přišli za prací a výdělkem. V písních však je zde ještě tu a tam patrná příbuznost s melodiemi lidových písní z Chebska Dechovka/Lidovky. Dechová a lidová hudba je výborná k poslechu, ale hlavně k tanci. V dechové hudbě se nejvíce využívá žesťových nástrojů. V minulosti byla tato hudba hojně využívána u posádkových kapel. Dechová a lidová hudba má největší tradici na Moravě či v jižních a západních čechách. Nejznámější.

Velkou tradici mají housle v lidové hudbě, ale využití najdou v žánrech a stylech všeho druhu. Viola Stavbou je podobná houslím, má rovněž čtyři struny laděné v čistých kvintách (c, g, d1, a1), nicméně je cca o čtyři centimetry delší a smyčec má naopak o něco kratší III. Hudební nástroje v lidové hudbě Vytváří a volí jednoduché doprovody(OI,hra na tělo). IV. Stupnice, akordy durové a mollové Orientuje se v notovém zápise. V. Hudební variace Vnímá užité hudebně výrazové prostředky. VI K lidové hudbě mám náklonnost již od dětství, které jsem prožil v malé vísce na Šumavě, jež do chodských vesnic sice nespadá, ale některé jejich zvyky se tam dodržovaly a dodržují dodnes. Určitě díky mé babičce, která mi zpívala nejen chodské písně nástrojů. 2 1.1 LIDOVÁ. název materiálu Hudební nástroje v historii a v lidové hudbě autor Danuše Šimonová předmět Hudební výchova ročník 6 - 9 typ materiálu pracovní list anotace Hudební nástroje využívané v lidové hudbě metodické poznámky lze použít k samostatnému opakování, jako skupinovou práci zdroje

Hudební nástroje nabývaly podoby, v jaké je známe dnes. Hrálo se na violu, lesní roh, fagot, flétnu, housle, ale také na kytaru. V této době skládal Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach (autor Matoušových pašijí a Braniborských koncertů ) a italský hudebník Antonio Vivaldi Housle jsou hudební nástroj strunný smyčcový. Strunné smyčcové jsou hudební nástroje, u nichž jsou struny rozechvívány smyčcem. Nejznámější jsou housle, viola, violoncello a kontrabas (lidově basa). Liší se zejména velikostí a způsobem držení. Všechny mají 4 struny, ale v různém ladění.V evroé hudbě se. Je třeba poznamenat, že crwth prošel složitým technickým vývojem nejen na území dnešní Anglie, ale také v Evropě. Zatímco zde jej však s postupem času nahradily jiné nástroje, v Anglii si zachovával svou pozici v lidové hudbě až do 18. století, které bývá spojováno s vynálezem houslí Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku C-H encyklopedie lidových nástrojů a názvosloví spojených s hudbou i v re Jedná se o rytmický hudební nástroj používaný v české lidové hudbě. Původ nástroje je zřejmě ve středověku. Název je odvozen od způsobu hry na nástroj, kdy se zvuk částečně tvoří úderem nohou nástroje o zem. Jedná se o kombinaci činelu, bubínku-tamburíny, strun a zvonků

28. červen 2021, 1:00. Muzikál v Brně Co se jinam nevešlo. Autor. Město hudby. Zdenek Merta oslavil v dubnu významné životní jubileum. Hudební skladatel, klavírista a producent hudebního divadla, jehož kariéra je propojena s Městským divadlem Brno, nyní oslaví své narozeniny koncertem Bicí nástroje. Díl 4. - Samozvučné nástroje dřevěné (xylofony) Časopis: Music Store 1999 / 02. Autor: Dan Dlouhý. Stejně jako v případě metalofonů opět přeskočíme dřevěné bicí nástroje s určitou výškou tónu (xylofon, marimba, xylorimba), které se svým charakterem vymykají z rámce tohoto seriálu. Zde chceme. Druhy hudebních nástrojů - skrývačky, pracovní list 285 kB: verze 1 : 8. 2. 2014 5:24: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_713.doc Zobrazit Stáhnout: Renesance a baroko v české hudbě - přiřazování, pracovní list 274 kB: verze 1 : 8. 2. 2014 5:25: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_715.doc Zobrazit Stáhnou

Poznámky K Výzkumu Lidové Hudby a Nástrojů Hudebních a

6.tridy: hudební nástroje v lidové hudbě, česká opera, dřevěné dechové nástroje v populární hudbě, Bedřich Smetana a Praha, Lucie Bílá, trubka a l. Armstrong 7. třídy: Leonard Bernstein a muzikál, Spirituál kvintet, Semafor - písně v divadle Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, drnkací nástroje v country hudbě. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech - jazzu, rocku a populární hudbě. Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře

Rozsah tohoto nástroje je obecně podobný rozsahu pozounu. Žesťové nástroje se hojně využívají jak v oblasti vážné, tedy klasické hudby, tak i v rámci muziky moderní. Mají velmi významnou roli v jazzu, samozřejmě ale také v lidové dechové hudbě a v muzice taneční Ud patří v Turecku neodmyslitelně ke každé lidové veselici. Nástroje v dílně otce a syna Sarıkuşových dokládají, jak náročná je výroba hudebních nástrojů. Mistr Cenzig Sarıkuş se hudbě věnuje od svých třinácti let

Řecké hudební nástroje :: Objevte ŘECK

Popíše, jak se v hudbě uplatňují základní stavební principy gradace a kontrastu. Při poslechu vyhledává hudební melodické a rytmické motivy a rozpozná opakování hudební myšlenky. Vyjmenuje některé znaky hudebních slohů. Žák popíše, jak se v hudbě zobrazuje mimohudební realita Stačí, když lidové písně posloucháte: vlastně pokaždé v nich můžete najít něco o národní povaze. Hodně lidí se domnívá, že tato hudba vznikla sama od sebe, bez jakéhokoliv skladatele. To je pochopitelně mylná představa, protože lidovou píseň i lidový tanec musel někdo vymyslet, jenomže většinou nevíme, kdo to. V jeho průběhu se posluchači dozví, jak se hraje na české dudy, z čeho se skládají, jaké další nástroje se v lidové hudbě dané oblasti uplatňují, seznámí se s postavou Švandy dudáka a pověstmi o něm. Při vystoupení zazní známé i méně známé české lidové písně; 2 typy dud, kravský roh, vozembouch, fanfrnoch.

Dechová hudba – Wikipedie

Nástroje jsou u nás slyšet v každé hodině, svěřuje se oceněná učitelka Přibylová. Kouzlu hudby propadla jako malé dítě. Obývacímu pokoji totiž vévodil cimbál a její domov byl plný lidové hudby. Lásku k muzice zdědila po rodičích, učitelské povolání si zvolila jako první v rodině V rámci etnologického výzkumu jste se zabývala i dosud neprobádanou rumunskou folklorní hudbou. Znamená to, že je v lidové hudbě Rumunska stále co objevovat? Ano, rozhodně. V Rumunsku se dá najít i dnes spousta oblastí, kde folklor stále žije a je součástí každodenního života Vznikl koncem 17.století v Německu v dílně J. C. Dennera. Je využíván v hudbě symfonické, jazzové i lidové. Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina)

Lidové hudební nástroje lidové hudební nástroje našich

12. 1971 v Počátkách na Vysočině. V 8 letech začal v Lidové škole umění v Kamenici nad Lipou, odkud pochází, navštěvovat obor klarinet ve třídě pana učitele Zdeňka Čulíka. V roce 1986 složil přijímací zkoušky na Konzervatoř v Brně, kde pokračoval ve studiu obor klarinet ve třídě pana profesora Stanislava Pokorného Uplatnění nachází např. v lidové, komorní, taneční, jazzové, alternativní hudbě a v neposlední řadě i ve spojení se zpěvem. Co je ke studiu potřeba? Se studiem hry na nástroj je vhodné začít od 7 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1-2 leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let

Housle jsou nejznámější z rodiny smyčcových nástrojů a jeden z nejčastěji využívaných nástrojů vůbec. Nachází velké uplatnění v sólové hře, v různých komorních seskupeních a symfonických orchestrech. Velkou tradici mají housle v lidové hudbě, kde jsou nepostradatelnou součástí V tomto úvodním díle si vymezme hrací pole. Budeme-li mluvit o hudbě, při plném vědomí vágnosti tohoto termínu budeme mít vždy na mysli hudbu populární, což je myšleno jako vymezení vůči hudbě vážné a lidové Flétna má velké využití v sólové hře, v komorní hře, je zastoupena v lidové, taneční i jazzové hudbě. Co bude potřebovat V počátečním stádiu výuky je možné si ve škole zapůjčit příčnou flétnu se zahnutou hlavicí, která umožní mladším žákům hru fyzicky zvládnout První doložená zpráva o existenci tohoto nástroje pochází z 15. století. V minulosti byl Trombon hojně využíván v symfonické hudbě. V současnosti má Trombon široké uplatnění. Je využíván v hudbě symfonické, taneční, jazzové, lidové, ale i jako sólový nástroj za doprovodu klavíru nebo orchestru

Ovšem příznivců tohoto nástroje se i dnes najdou spousty a dudy využívají i v jiných žánrech, než v lidové hudbě. Mám kamaráda, který hraje se skupinou Čechomor a přiznám se, že i tahle forma aranžování a šíření lidové hudby se mi líbí Protože je jednoduchá a výrazná, vyskytuje se v mnoha starých kulturách, v lidové hudbě, v písních a popěvcích nebo v hudbě pro děti. Je běžná a oblíbená v blues a country a i v reklamě. Perkuse Bicí nástroje. Piano Slabě. Pianissimo Velmi slabě. Piacevole (tal.) Příjemně. Pikola Druh malé flétny. Più mosso Více. Tento druh lidové hudby byl v 19. století nazván blues a stal se základem pro pozdější americkou populární hudbu, její vývoj a formy, především rhythm and blues, rock and roll, hip hop a celou širokou oblast konvenčních popových trendů. Tyto styly, počínaje jazzem posléze ovlivnily vývoj hudby v celosvětovém měřítku Cistry v hudbě historické a historizující se ladí ponejvíce ADad a AEae. Nicméně např. v Maďarsku volí raději ladění obvyklé u lidové loutničky zvané kobza a to: DAdg. A. Schlegel & J. Lüdtke: Die Laute in Europa, Menziken 2011 Bohuslav Čí ž ek, Hudební nástroje evroé hudební kultury, Praha 200 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální­ další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: noty, hudební nástroje, lidové písničky, rébusy. Druh učebního materiál

Nástroje jsou u nás slyšet v každé hodině, svěřuje se

Výroba hudebních nástrojů Lidové píšťaly výroba a prode

Neplatili daně, přišli o majetek. V dražbě finančáku jsou teď k mání dvě pole. Vyšel vám v přehledu přeplatek, ale peníze nikde? Možná jste udělali tuhle chybu. Lidové a historické hudební nástroje z dílny Víta Kašpaříka. Více v článku Karel Choc, Internet Info, podle licence: Rights Managed Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > L > Lidové hudební nástroje V této oblasti je dnes autorem řady studií a statí v odborném tisku, ale své poznatky uplatňuje především v aktivní edukační práci s dětmi po celé republice. Zajímá se o hru na tradiční lidové nástroje i o jejich rekonstrukci a výrobu, a také o oživování starobylých písní a zpěvů našich předků v rámci. Koncert v Domově seniorů v Jílovém u Prahy. 4.6.2015. Ve čtvrtek 4.6. jsme hráli seniorům v Domově seniorů v Kytíně. 30.5.2015. Výroční koncert v Londýnské. V sobotu 30.5.2015 zazněl výroční koncert v aule/tělocvičně Základní školy, Londýnská 34, Praha 2 Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem hudební nástroje. Pokud zde není žádný výsledek, zkontrolujte si prosím, zda máte dotaz správně zapsaný. Nebo se můžete podívat na konci stránky na obdobné otázky, které tu před vám.

hudební nástroje lidové Vševěd

Dlabané smyčcové nástroje Publikace navazuje na edici Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Hlavním tématem se zde stávají hudební nástroje lidové kultury. První díl se věnuje smyčcovým chordofonů s dlabaným korpusem, z nichž byly jako zástupné tipy zvoleny ochlebky, korábek a jihlavské skřipky ONLINE SETKÁNÍ: Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce | 25. 1. 2018 od 20:00. Autor Pavlína Hublová. 18. 01. 2018. 0. 987. 5. Online setkávání #hudební nástroj #hudební výchova #lidová hudba #online setkán. PODÍL HOUSLÍ NA LIDOVÉ HUDBĚ V ČECHÁCH JAROSLAV MARKL, ÚEF ČSAV, Praha Nedílnou součást lidové hudby tvoří zejména v západní a střední Evropě housle. Jako vynikající nástroj instru-mentáře hudby umělé se ujaly a zdomácněly zpravidla tam, kde se těsně stýkaly oficiální kultura a domácí folklór Základem evroé lidové hudby je píse Jako nástroje se nejčastěji používají elektrická kytara, baskytara a bicí nástroje a klávesové nástroje jako hammondovy varhany, klavír nebo od konce 60. let syntezátor. V rocku se často objevují kytarová, ale někdy i klávesová, saxofonová nebo harmoniková sóla..

Housle Hudební nástroj

Markl, Jaroslav: Lidové hudební nástroje v Československu, 1979. Lidové hudební nástroje v Československu - Obr. soubor - Učeb. pomůcka pro hudební výchovu na zákl. školách, školách 2. cyklu a lid. školách umění. 1 Lidové a historické hudební nástroje z dílny Víta Kašpaříka. - obrázek 5 z galerie na Podnikatel.cz Hlavní navigace největší server pro podnikatele v Č

Klavírní jazzové minietudy III + CD [R 323] - 252,-KčJan Bazala | Cimbálová muzika HARAFICA

9 1 LIDOVÁ HUDBA Lidová hudba je ryze spontánní projev lidové hudebnosti. Jedná se o písně a lidovou hudbu na Chodsku, ale též o obyčeje a zvyky, při nichž hraje hudba významnou roli.Rozvíjí se a uchovává ústní tradici a její tvůrci zůstávají většinou anonymní. 1 Mnohé z písní si předávaly celé generace a staly se tak nejpřirozenějším a také. hudební nástroje - hra na jednoduché hudební nástroje - rytmizace krátkých textů - hudební hry (otázka, odpověď) Hudebně pohybové činnosti - taktování v 2/4 taktu - taneční hry, lidový tanec - pohybové improvizace. Poslechové činnosti - kvality tónů (barva, výška) - rychle, pomalu, silně, slabě - akor

Hudebni nastroje v lidove hudbe levně Blesk zbož

Festival nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti - nástroje světa (2008). Režie R. Lokajová. Podtitul letošního ročníku Festivalu nástrojů lidových muzik v Uherském hradišti - Na strunách rovnoběžek - napovídá, že nás jeho autoři chtějí pozvat do říše hudebních nástrojů celého světa. Stranou. Online setkání má za cíl nastínit možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů ve školní výuce, a to nejen jako prostředek k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale především i jako prostor pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky Nesnažíme se zpívat písně v tradičních úpravách, nejsme folklorní skupina. Jsme soubor a cappella a snažíme se o modernější pojetí. Jde nám především o to, aby se posluchačům naše verze líbily. Lidské hlasy vnímáme jako hudební nástroje, pokoušíme se o tvůrčí způsob práce s nimi Všechny tyto nástroje jsou si navzájem příbuzné a náš koncept je unikátní v tom, že je používáme všechny současně. Je obvyklé, aby tyto tři nástroje hrály spolu? To, že citera hraje společně s těmito dvěma dalšími nástroji, není v maďarské lidové hudbě obvyklé. Není to autentický folklor

Prostřednictvím akustických nástrojů, používaných nejčastěji v lidové moravské hudbě, vytváří osobitý ráz vstřebávající současné hudební žánry. Autorský název postfolklor jasně definuje původní kořeny kapely, a odráží záměr přetlumočit široké veřejnosti moravský folklor aktuálními prostředky Workshopy košíkářství, lžícování, hry na hudební nástroje Marka Gondy, semináře vonnými esencemi Kateřiny Melenové, čajování s Jiřím Melzerem. Jaroslav Mugrauer - koncert Jaroslav Mugrauer se již řadu let zabývá studiem africké lidové hudby. Od extatické africké rytmiky se dostal až k lyrické koře, africké harfě Tóny lidové hudby v podání starých autentických nástrojů kapely RukyNaDudy a nebeské tóny dvorské hudby Plaisirs de Musique v Sala terreně přilákaly minulou sobotu stovku návštěvníků do Podzámecké zahrady Arcibiskuého zámku v Kroměříži

Hudební slovníček pojmů - Atlaso

Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2011. ISBN 978-80-87210-34-5. [2] - TYLLNER, Lubomír. Tradiční hudba: hledání kořenů. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. ISBN 978-80-87112-43-4 České hudební nástroje, Praha. 778 To. Hudba. Arabská hudba ve své klasické tradici je souhrnem nejrůznějšíh hudebních prvků zemí, ovládnutých islámem - především ze Středomoří, Předního s Středního Východu. Zatímco lidové tradice jednotlivých zemí jsou často podstatně odlišné, je jednotná klasická tradice společná všem arabsky mluvícím zemím. - elektronický hudební nástroj schopný vytvářet teoreticky nekonečné škály zvukových barev. tonalita - konvenční systém durových a mollových tónin převládajících v západní hudbě od baroka do dvacátého století. Viz. též atonalita. trumpetový sty

Zpěvník lidových písní v úpravě pro soubor zobcových fléten je výběrem třiceti úprav známých lidových písní pro tři až sedm hlasů, které jsou dobře hratelné a svou obtížností vhodné pro dětské hudební soubory. Pro Vaši představu o úpravách písní jsou na přiloženém CD nahrány všechny v sešitě uvedené skladby flétnovým souborem SARABANDA z. Dobrodružství s orchestrem — O hudebních nástrojích. Podivuhodné výlety Jeníčka a Mařenky do kouzelného světa hudby Kurátor sbírky hudebních nástrojů Národního musea v Praze a vynikající odborník na danou tematiku předkládá čtenáři nevšední dílo zpracovávané několik let, ve kterém pojal historii hudebních nástrojů evroé hudební kultury podle jednotlivých druhů od počátku jejich vývoje, až po nástroje lidové Lidové sady 425/1. 460 01 Liberec 1. Otevřeno: Denně od 8.00 do 18.00 hodin, včetně víkendů a svátků. Přihláška do hudebních kurzů (15,7kB) INFORMACE O KURZECH. Zuzana Kubelková. Vedoucí lektor. Tel.: 723 572 926

SOLO ACCORDION Music by Hildegunn Johansen / sólovéCHOPIN ALBUM / akordeon eNoty

BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů), hudební těleso, zahájení činnosti 1952, Brno.. BROLN byl založen na půdě brněnského rozhlasu za účelem uvedení lidové písně a lidové instrumentální hudby z oblasti Čech, Moravy a Slovenska jak do rozhlasových a televizních programů, tak na koncertní pódia doma i v zahraničí Folklorní soubor Hlubinka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., účinkoval na Festivalu v ulicích. Lidová konzervatoř. Hudební obory. Nástroje strunné.

Etudy pro zobcovou flétnu na motivy lidových písní eNotyUkulele Songbook / 50 populárních písní ve snadné úpravěČlenové kapely :: Malá jihočeská kapela