Home

Různé možné způsoby čtení a interpretace textu

- hlavní myšlenka textu- podstatné a nepodstatné informace - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace (např. adresát, původce, účel, typ projevu) 2. funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky - funkční styl - slohový postup - slohový útva rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu; rozliší vyjádření domněnky a tvrzení s různou mírou pravděpodobnosti od faktického konstatování; charakterizuje komunikační situaci vytvářenou textem (např. adresát, účel, funkce) TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útva TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční sty Cílem interpretace je - zjednodušeně řečeno - vlastními slovy vysvětlit, jak to autor myslí. Na základní rovině jde o shrnutí hlavních myšlenek textu - ale o takové shrnutí, které jen nepapouškuje autorova slova, nýbrž pronikne za ně a upozorní na nějaké myšlenky, jež na první pohled nemusí být zřejmé.

TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatk Hlavní myšlenka textu . Podstatné a nepodstatné informace . Různé možné způsoby čtení a interpretace textu . Domněnky a fakta . Komunikační situace (Pravděpodobný adresát textu, účel) II. část . Funkční (slohový) styl (prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký, řečnický) Slohový postu porozumění danému textu. Intepretace jako aktivní a kulturně podmíněný proces. Interpretace x nadinterpretace. Různé způsoby čtení (např. doslovné x alegorické). Komparace literárních textů. OSV + VMEGS Hodnot a rozmani tosti projevů života, kultury a každého jednotli vého člověka + Žijeme v Evropě ESV Uměle cká. • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazyk. prostředky a jejich funkce ve výňatk

Různé způsoby čtení a interpretace textu. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 590 Kč. vyprávěcí způsoby; typy promluv; veršová výstavba; 3. část jazykové prostředky; tropy a figury a jejich funkce ve výňatku; 2) Charakteristika neuměleckého textu. 2a) analýza neuměleckého textu. 1 část souvislost mezi výňatky; hlavní myšlenka textu; podstatné a nepodstatné informace; různé možné způsoby čtení a.

rozezná v textu prvky manipulace, podbízivosti, ironie, nadsázky; rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu, rozezná eventuální dezinterpretaci textu; porovná informace z různých textů; dovede využít informace získané v odborném textu k práci s jinými druhy textů RŮZNÉ MOŽNÉ ZPŮSOBY ČTENÍ A INTERPRETACE TEXTU. Text je jednoznačný, nelze o něm polemizovat (budeme se muset obejít bez Velikonoc - karanténa bude pokračovat) Text má spíše informativní význam a je neutrální . DOMNĚNKY A FAKTA. DOMNĚNKY: Oznámení by mělo proběhnout dne

Interpretace textu - Religionistik

 1. Charakteristika neuměleckého textu. Analýza neuměleckého textu: Část: Souvislost mezi výňatky. Hlavní myšlenka textu. Podstatné a nepodstatné informace. Různé možné způsoby čtení a interpretace textu. Domněnky a fakta
 2. 2. charakteristika neuměleckého textu - souvislost mezi výňatky - hlavní myšlenka textu - podstatné a nepodstatné informace - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace - funkční styl - slohový postup - slohový útvar - kompoziční výstavba výňatk
 3. Interpretace textu 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI TÉMA 8 Interpretace textu Po nastudování byste měli: »» »» »» »» umět efektivně číst odborné texty, přistupovat k odbornému textu kriticky a interaktivně, umět určit klíčové pojmy v odborném textu, schopni identifikovat klíčové myšlenky odborného textu
 4. najít v textu pasáže, které nesou základní informace; najít v textu pasáže/slova, která by bylo možné vypustit; např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma; různé způsoby čtení a interpretace textu. zodpovědět otázku, zda je text jednoznačný, nebo připouští více výklad
 5. ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU. I. část: souvislost mezi výňatky hlavní myšlenka textu podstatné a nepodstatné informace různé možné způsoby čtení a interpretace textu domněnky a fakta komunikační situace (např. účel, adresát) II. část: funkční styl slohový postup slohový útvar kompoziční výstavba výňatk
 6. TEXTU analýza neuměleckého textu I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový postu
 7. (± 0,5

Formulář ke zpracování neuměleckého textu :: Mgr

TEXTU 1. ČÁST • Souvislost mezi výňatky • Hlavní myšlenka textu • Podstatné a nepodstatné informace • Různé možné způsoby čtení a interpretace textu • Domněnky a fakta • Komunikační situace (např. Účel, adresát) 2. ČÁST• • Funkční styl • Slohový postup Slohový útva TEXTU Analýza neuměleckého textu I. část souvislost (nesouvislost) mezi výňatky komunikační situace (např. účel, adresát) hlavní myšlenka textu posoudit funkčnost zpracování textu různé možné způsoby čtení a interpretace textu domněnky a fakta II. část kompozice výňatk 3. Analýza neuměleckého textu: I. část: komunikační situace, slohotvorné činitele, různé možné způsoby čtení a interpretace textu II. část: hlavní myšlenka textu, domněnky a fakta III. část: funkční styl, slohové postupy, slohový útvar IV. část: členění textu, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku 4 • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. Veronika Valíková řekl(a).. Obsahový rámec analýzy neuměleckého textu (2 části, celkem 8 bodů): 1. část: Souvislost mezi výňatky. Hlavní myšlenka textu. Podstatné a nepodstatné informace. Různé možné způsoby čtení a interpretace textu. Domněnky a fakta. Komunikační situace (účel a adresát). (4 body

· hlavní myšlenka textu · podstatné a nepodstatné informace · různé možné způsoby čtení a interpretace textu · domněnky a fakta · komunikační situace (např. účel, adresát) II. část · funkční styl · slohový postup · slohový útvar · kompoziční výstavba výňatku · jazykové prostředky a jejich funkce ve. najít v textu pasáže/slova, která by bylo možné vypustit. např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma. různé způsoby čtení a interpretace textu. zodpovědět otázku, zda je text jednoznačný, nebo připouští více výkladů. interpretace vztahu mediálních sdělení a reality čtení a vnímání mediálních ČJL-9-2-02 •rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesen 2. provádí analýzu tematické, kompoziční a jazykové stránky uměleckého textu a) kompoziční a jazyková specifika uměleckého stylu popíše u libovolně zvoleného textu b) posoudí a interpretuje možné účinky uměleckého textu na jeho adresáta 3. vytváří myšlenkově ucelené, strukturované a koherentní umělecké text

NEUMĚLECKÉHO TEXTU Analýza neuměleckého textu I. část souvislost (nesouvislost) mezi výňatky komunikační situace (např. účel, adresát) hlavní myšlenka textu posoudit funkčnost zpracování textu různé možné způsoby čtení a interpretace textu domněnky a fakta II. čás Projekt Program na podporu pedagogických. 1.5.10 identifikuje různé možné způsoby čtení a interpretace textu, odhalí eventuální dezinterpretaci textu; 1.6 rozezná základní charakter textu 1.6.1 posoudí funkčnost užitých jazykových prostředků; 1.6.2 rozezná odborný, umělecký, publicistický aj. typ textu Rozpoznají různé interpretace textu, vysvětlí, proč vznikly, a podloží své interpretace odpovídajícími důkazy z textu. • Žáci se zamyslí nad tím, jaký měl autor při psaní textu záměr (např. jaký byl autorův úhel pohledu) 1.6.9 porovná rozdíly v recepci textu v době jeho vzniku a v současnosti; 1.6.10 rozpozná v textu prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu apod.; 1.6.11 identifikuje různé možné způsoby čtení a interpretace textu, odhalí eventuální dezinterpretaci textu; 1.7 rozezná základní funkčněstylový a žánrový charakter textu

LEKCE: Různé způsoby čtení a interpretace textu KURZ

ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útva • Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace. K nalezení, výběru a záznamu klíčových informací textu používají různé strategie. • Žáci různými způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování: 1. Odvodí možné předchozí motivy a charakteristické vlastnosti. 2 Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh, literární žánr, literární forma - vyprávěcí způsoby - typy promluv - veršová výstavba (verš, rým, sloka) - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace (např. účel, zamýšlený adresát). Brno: MU, 1997. Lederbuchová, L. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. díl. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. Lederbuchová, L. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. díl TEXTU V. část • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba • jazykové prostředky a jejich funkce VI. část • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace • domněnky a fakta • komunikační situace (adresát, účel

Maturita z českého jazyka Rozbor-dila

 1. 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 3. Fungování a vliv médií ve společnosti navazuje na zpracování doporučených očekávaných výstupů, které jsou jako elektronická publikace zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ
 2. analyzuje neumělecký text přiřadí text k funkčnímu stylu, slohovému útvaru, určí slohový postup (slohové postupy); postihne hlavní myšlenku textu; oddělí podstatné a nepodstatné informace; analyzuje jazykové prostředky a jejich funkci v textu; charakterizuje kompoziční výstavbu výňatku; rozezná různé možné.
 3. Žák si osvojí dovednost přiřadit text k funkčnímu stylu, určit převažující slohový postup a slohový útvar; postihne hlavní myšlenku textu; oddělí podstatné a nepodstatné informace. • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát.
 4. Shakespearova Hamleta lze interpretovat hned několika způsoby či směry. Každá interpretace se může zaměřovat na určitou problematiku, např. literární formu, kdežto film z roku 2000 od Scotta Campbela je kopií Shakespearova textu. Tyto filmy mi V tomto případě se snažím pouze vypsat možné alternativy a poukázat na.
 5. Analýza uměleckého textu: část: zasazení výňatku do kontextu díla. téma & motiv. časoprostor. kompoziční výstavba. literární druh & žánr. část: vypravěč / lyrický subjekt. postavy. vyprávěcí způsoby. typy promluv. veršová výstavba. část: různé možné způsoby čtení a interpretace textu . domněnky a.
 6. Interpretace literárního díla Interpretace a analýza literárního díla - Jiří Pechar . Interpretace a analýza literárního díla. zasazení úryvku do kontextu literárního díla místo, prostředí (způsob zobrazení, jeho role) - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace (např. adresát, původce, účel, typ projevu) 2.
 7. najít v textu pasáže, které nesou základní informace; najít v textu pasáže/slova, která by bylo možné vypustit; např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma; různé způsoby čtení a interpretace textu. zodpovědět otázku, zda je text jednoznačný, nebo připouští více výklad.

o rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší monolog a dialog o identifikuje v textu námět, motiv, téma o postihne hlubší (symbolizující) rozměr situace konstruované textem o rozpozná v textu prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu apod. o identifikuje různé možné způsoby čtení a interpretace textu, odhal Výsledky průzkumu a jejich interpretace: K otázce č.1 a č.2: (komentujeme tabulku č.1) Srovnáme-li výsledky hospitací ve vyučování na ZŠ a SŠ , zjistíme, že se text na 2.stupni ZŠ používá častěji než na SŠ (v 91% sledovaných hodin na ZŠ byl použit text oproti 81 % sledovaných hodin na SŠ) • kompoziční výstavba • jazykové prostředky a jejich funkce VI. část • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace • domněnky a fakta • komunikační situace (adresát, účel) CELKOVÁ ÚROVEŇ VYJADŘOVÁNÍ VII. čás Ctenarsky-denik.cz - obsahuje.

Velikonoce bez mlácení žen - analýza neuměleckého textu

Ústní zkoušení - netstranky

Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. vyprávěcí způsoby a typy promluv . veršová výstavba. 1. podstatné a nepodstatné informace / různé možné způsoby čtení a interpretace textu . 1. komunikační situace (např. Jiné způsoby interpretace dat nebo i protichůdné interpretace mohou text velmi obohatit. Někteří autoři dokonce doporučují záměrné vyhledávání negativních případů a diskrepancí. Případy, které jsou neslučitelné s navrhovaným vysvětlením, poukazují na jeho možné nedostatky a v popperovském duchu jsou tedy pro. vyprávěcí způsoby. typy promluv. III. jazykové prostředky a jejich funkce. IV. kontext autorovy tvorby. literární/obecně kulturní přehled. Charakteristika neuměleckého textu: I. souvislost mezi výňatky. hlavní myšlenka textu. podstatné a nepodstatné informace. různé způsoby čtení a interpretace. domněnky a fakt

Situaci úplně neulehčuje ani to, že vran u nás žijí dva druhy, občas mají různé barvy, kříží se navzájem a ještě si drze přelétávají do míst, kde by správně vůbec neměly žít. • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikačn í situace (např. účel, adresát) II. V průběhu jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři kamarádi si přivydělávají pěstováním a prodejem trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl. používají, a vysvětlit některé typické chybné způsoby interpretace vět pomocí teoreticky popsaných konceptů. Dále byly sledovány vztahy s dalšími dovednostmi. Kromě zamyšlení nad rolí paměti se práce věnuje především vztahu porozumění se čtení a porozuměním čtenému textu zasazení úryvku do kontextu literárního díla místo, prostředí (způsob zobrazení, jeho role) - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace (např. adresát, původce, účel, typ projevu) 2 interpretace. Význam: • výklad, objasnění, tlumočení, podání • způsob podání.

3 Obsah Přehledové texty ŽIDOVSKÁ TEMATIKA V ČESKÉ LITERATUŘE - VARIANTY A DIDAKTICKÉ ASPEKTY Markéta Pokorová 7 ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - VÝRAZNÝ FENOMÉN SOUČASN Pokus o co nejvěrnější rekonstrukci textu podle paměti (v menších skupinkách, s psaním na papír a pak společnou opravou). Buď po jednom úvodním čtení, nebo pokud jde o více známý text, je možné jej nejprve po paměti sestavovat a pak teprve číst, u delších textů je možné sestavovat nejprve osnovu Aby však bylo možné text interpretovat, je zapotřebí uvědomit si vlastní horizont a předporozumění i skutečnost, že biblický text má jiný horizont a jeho autor/ři měli jiné předporozumění. Dalším krokem je tedy kladení otázek a hledání odpovědí. K tomu vypracovala jazykověda a exegese řadu postupů Na kartě Domů klikněte na šipku vedle tlačítka Nový snímek a potom klikněte na Osnova TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II.

Interpretace textu - slideshare

hlavní myšlenka textu podstatné a nepodstatné informace různé možné způsoby čtení a interpretace textu domněnky a fakta komunikační situace (např. účel, adresát) II. část funkční styl slohový postup slohový útvar kompoziční výstavba výňatk CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU analýza neuměleckého textu. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát Každopádně však tento model zachová možnost různého čtení, zachová otevřenost pozorovaných útvarů pro různé možné interpretace. A hovoříme-li o otevřenosti, pak je třeba ještě zdůraznit, že útvar nazývaný národní literatura tu rovněž není nijak uzavřen, ale na druhé straně není ani ničemu obětován The thesis Psalm 118: Exegesis and Interpretation deals with the exegesis of a biblical text Psalm 118 (LXX 117). It approaches the psalm from various perspectives (both synchronic and diachronic) and giving compact exegesis. Thus the first focus o Při práci s cizojazyčnými texty bychom měli vždy zohledňovat skutečnost, že existují různé . strategie. zpracování textu (strategie čtení) a tyto strategie bychom při práci s textem měli podle cílů, které si při zpracování konkrétního textu stanovíme, aplikovat. Zpravidla se používá pět základních strategií: S.

maturita-sps-cl/_tabulka-jak-na

Možné ověření výstupů z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát . -ČJL9 -3 01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla . ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různýc Teorie literatury 20. století (I. kap.) Anna burzyńska Teorie literatury je: — způsobem autoreflexe Frank Lentricchia — kritickým úsudkem Edward Said — intelektuální činností, úzce svázanou s praxí Walter Cain — aktivitou, která následuje praktickou činnost David Atkin

Ústní maturita z čj (3) - Diskuze - eMimino

K textu se také snažte přistupovat motivačně, tedy tak, jako byste se těšili, že se z něj dozvíte zase něco nového, že vás obohatí a že vás jistě bude bavit. Krok č. 3: Čtěte zeširoka. Rychločtení si vyžaduje velký zrakový rozptyl, který lze procvičit mnoha způsoby (jednoduchá i složitější cvičení nabízí. významu na&základě dat (texty, artefakty, praktiky, pozorování, rozhovory), přičemž tato explikace spočívá v&činění inferencí z&nápovědí na&základě určitých schémat a&konvencí. K&tomu je třeba přidat ještě toto: Interpretace je zpravidla (v&různé míře) také exempli+ kací konceptů a&teorií. Interpretace

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Vyhledávání formací a komunikace. Internet - metody a nástroje vyhledávání informací Základní orientační prvky v textu. Český jazyk a literatura. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Vyhledávání formací a komunikace. Fungování a vliv médií ve společnost se zaměřuje na možné způsoby rozvoje þtenářských dovedností v hodinách anglického a různé typy textů. Mezi tyto typy patří Vyprávění, Výklad, Popis, Polemický text a kterými jsou Získávání informací, Vytvoření interpretace a Posouzení textu. Další kapitola praktické þásti se zabývá klasifikací. Typické způsoby prezentace informací pro tento věk představují vyprávění, popisování, porovnávání a komentáře i různé mediální prezentace. Aktivní čtení a tvorba různých druhů textu v rámci školní práce a volného času, stejně jako potěšení ze čtení - a to jak v roli čtenáře, tak tvůrce - podporují. různé filozofy, estetiky aliterární vědce a současně vzbuzovaly protikladné než je interpretace textu. Interpretace se podle něj odehrává na úrovni běžného rozumění základních, lidmi stanovených znaků. Symboly neexistují bez interpretace; řekli jsme jako sobě rovné způsoby vyjádření. Svět textu (le. Úkoly k semináři: Prince, G.: Ještě k narativitě. Aluze, î ì ì õ, č. , s. ð ì-45. /viz textovou databázi předmětu, Text č. / Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autor

Charakteristika - sspbrno

Česká škola: Veronika Valíková: Státní maturita z češtiny

• vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a. Ta byla v 8. až 10. století částečně standardizována. Dodnes ale platí, že je možné samotný ‚uthmánský Korán číst 7 způsoby, z nichž každý čte, vykládá či překládá některá slova či jejich části jinak. Čtyři čtení Koránu - a každé jin Různé kultury v dějinách vytvořily podobné mýty. Sepsaly je a interpretovaly různými způsoby, ale obsah zůstal velmi podobný. Je tedy možné mluvit o mýtech a symbolech jako o jistých strukturách, které mají konkrétní obsah a které, na rozdíl od různých znaků či legend, mají jistou univerzálnost a vlastní existenci Příspěvek popisuje způsoby, jak diagnostikovat a hodnotit čtenářské dovednosti žáka. Dovednosti učitele primární školy v oblasti diagnostiky a hodnocení čtenářských dovedností Metodický portál RVP.CZ prochází změnami Interpretace textu nemá být jen souborem asociativních dojmů a hypotéz, které si žák v prvním čtení a v počátečním rozhovoru o uměleckém textu vytvoří spontánně a intuitivně. Pokud má literární výchova poskytnout žákům příležitost k porozumění obsahu v didaktické kvalitě odpovídající produktivní kultuře.

Česká škola: My za Vámi nestojíme - Otevřený dopis učitelů

Metody interpretace textu odborná analýza textu v Sloh:mluveném projevu vhodně grafické členění textu; efektivně využívá různé informační zdroje Vybíráme v historii problematické kapitoly, v nichž je možné si utvořit názor rozborem textu a diskuzí Možné ověření výstupů - Charakterizuje různé druhy médií - Odlišuje fakta od názorů a hodnocení - Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení - Rozpozná manipulativní komunikaci - Přebírá zodpovědnost za správnost údajů ve sdělení - Uvědomuje si možnost zapojení do dění ve škole, ve třídě, v obc U každé oblasti jsou uvedeny 2 klasické tituly jako povinné čtení — celkem tedy titulů —, které by měl student dokázat shrnout a jejichž hlavní teze by měl v stručné formě umět vysvětlit. Tato část zkoušky trvá celkem 0 minut. 2. Interpretace filozofického textu

Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení - 6

Roberto Simanowski zastává názor, že média kanibalizují text, což s sebou často nese nečitelnost textu (Simanowski 2010). Tato esej zkoumá různé způsoby, jak interpretovat písmena. Obrazovka a její možnosti: Text by bylo z hlediska vnímání nejvhodnější formulovat tak, aby co problém, to jedna obrazovka. to ovšem asi není možné. Jde totiž o to, že při čtení vnímáme periferním viděním vždy větší úsek než ten, který čteme, ale přechod na další obrazovku už sdělení kouskuje Kritická diskursivní analýza: teorie a epistemologie. Podle Antakiho (2004) se KDA vedle ostatních forem zaměřuje více na kategorie užívané v rámci diskursu a klade důraz na teorie a jejich klíčovou úlohu ještě před samotnou analýzou dat, což je v rozporu např. s analýzou konverzační Interpretace v postmoderní době. Ecova literární tvorba bývá chápána jako ukázkový příklad postmoderny. Tento směr otevírá možnosti interpretace v literatuře tím, že nám umožňuje různá čtení stejného příběhu, přičemž všechna tato čtení, pokud sledují intenci textu (modelového čtenáře), jsou platná