Home

Guldberg waagův zákon

Guldberg - Waagův zákon. Chemická reakce může probíhat buď za úplného zreagování výchozích látek na produkty, nebo se mohou v reakční soustavě vyskytovat jak výchozí látky, tak produkty. V prvním případě se jedná o nevratnou reakci a její chemická rovnováha je zcela posunuta ve prospěch produktů zákon aktivních hmot (zákon působení hmoty), základní zákon chemické reakční kinetiky, podle kterého je rychlost reakce úměrná koncentraci reagujících látek. Např. při slučování látek A a B za vzniku látky AB je rychlost reakce v 1 úměrná koncentraci látky A i B: v 1 = k 1.[A].[B], kde v hranatých závorkách jsou. Guldberg-Waagův zákon Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty, základy reakční kinetiky a chemických rovnováh Publikováno 2.2.2016 Kateřina Varmužov Cato Guldberg a Peter Waage (1864) zákon chemické rovnováhy. Již jsme se zmínili o tom, že za rovnováhy jsou rychlosti v l a v 2 stejné. Platí tedy: [H 2] rovn, [I 2] rovn a [HI] rovn jsou rovnovážné koncentrace složek. Úpravou této rovnice dostaneme: Protože rychlostní konstanty k 2 a k' 2 jsou závislé jen na teplotě Roku 1863 vyslovili C. M. Guldberg a P. Waage zákon o aktivním působení hmoty. Zákon vychází z představy o dynamické povaze chemických rovnováh a je znám také jako Guldbergův-Waageův zákon o působení aktivní hmoty

Chemická rovnováha v kapalné a plynné fázi. Uvažuje se reakce v roztoku nebo plynné fázi: m A + n B ⇌ p C + q D. Rychlost přeměny produktů je dána vztahem k AB [A] m [B] n, rychlost zpětné reakce lze vyjádřit jako k CD [C] p [D] q, kde k AB a k CD jsou příslušné rychlostní konstanty a [X] je koncentrace (nebo přesněji aktivita) látky X. Aby nastala rovnováha, musí. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první! ${entry.author} ${entry.created Konstanta rovnovážná (Guldberg-Waagův zákon) K je definována jako součin relativních rovnovážných koncentrací produktů umocněných na jejich stechiometrické koeficienty dělený součinem relativních rovnovážných koncentrací výchozích látek umocněných na jejich stechiometrické koeficienty Nejužitečnější švédsko-český slovník na světě. Švédský výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami

ELU

Guldbergův-Waageův zákon Velký lékařský slovník On-Lin

Rozsah reakce extenzivní veličina (mol) Stupeň přeměny (konverze) výchozí látky intenzivní veličina (bezrozměrný) Gibsova reakční izoterma Změna Gibsovy funkce při 1 mol reakčních obratů Aktivita a fugacita Aktivita [bezrozměrná] Rovnovážná konstanta hodnota záleží na zvoleném standardním stavu a zápisu chemické. Chemické rovnováhy, zákon Guldberg-Waagův, soustava mimo rovnováhu, reakční izoterma. Stavové chování kapalin, povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce, Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách

Guldberg-Waagův Zákon Snadná škola

 1. Guldberg - Waagův zákon byl odvozen na základě závislosti: rovnovážné konstanty na teplotě reakční rychlosti na teplotě reakční rychlosti na koncentraci teploty, tlaku a pH. 165. Čím je větší hodnota součinu rozpustnosti Ks: tím je sloučenina méně rozpustná tím je sloučenina rozpustnější tím je koncentrace iontů.
 2. Periodický zákon a jeho stav ke struktuře a vlastnostem látek - maturitní otázka: 10x: 8. Složení a struktura atomu - maturitní otázky: 9x: 9. Vzácné plyny, halogeny, chalkofeny - maturitní otázka: 9x: 10. Nenasycené uhlovodíky - maturitní otázka: 9
 3. vliv koncentrace na průběh chemické reakce (Guldberg-Waagův zákon) vliv teploty vliv katalyzátoru rovnováhy v roztocích kyselin a zásad rovnováhy v redoxních systémech 7. Směsi charakteristika směsí - aerosol, pěna, pravý roztok, koloidní roztok, emulze, suspenze, gel
 4. Obecná a anorganická chemie pro biology (AFC / OACB) Přednáška je určena studentům prvního ročníku biologických a geologických oborů. Navazuje na středoškolské studium chemie s cílem rozšířit určité základní znalosti z obecné a anorganické chemie s akcentem na oborovou specializaci. Ústní zkouška v rozsahu.
 5. Detail předmětu. Teoretické základy technologie silikátů. FAST-DJ52 Ak. rok: 2018/2019 Ak. rok: 2018/201

Okruhy státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium bioorganické chemie. Organická chemie. Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou organických sloučenin Dobrý den, moc bych chtěla poprosit o kontrolu a o pomoc s příklady. Jsou tři, dva z nich jsem nějak vypočítala, ale nevím jestli správně (nemám bohužel výsledky), ale s třetím si nevím moc rady 9-10.týden / 9 hodin (okruh III) Chemické rovnováhy Guldberg-Waagův zákon, výpočet rovnovážného složení, afinita chemické reakce. Rovnováhy v roztocích elektrolytů Základní pojmy elektrolyt, podmínka elektroneutrality, pH. Disociace kyselin a zásad, pufry, amfolyty. Rozpustnost 9. III. věta termodynamická. Nernstův tepelný teorém a jeho důsledky, Planckův postulát. 10. Chemická kinetika a její význam. Kinetika homogenních chemických reakcí. Základní pojmy, rychlost chemické reakce, Guldberg-Waagův zákon, kinetická interpretace rovnováhy, molekularita a řád chemické reakce, mechanismus

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

 1. Guldberg - Waagův zákon chemické rovnováhy: Zákon popisující rovnovážný stav dané soustavy pomocí rovnovážné konstanty K Rovnovážná konstanta K je dána podílem součinu rovnovážných koncentrací produktů (umocněných příslušnými stechiometrickými koeficienty) a součinu koncentrací výchozích látek.
 2. b) Podle Guldberg-Waagova zákona platí pro některé reakce, při kterých jsou dílčí řády chemické reakce totožné se stechiometrickými koeficienty, vztah pro závislost rychlosti reakce na koncentraci výchozích látek. Ten dosadíme do rovnice: k 1 • [A] a • [B] b = k 2 • [C] c • [D]
 3. Guldberg-Waagův zákon: čím je K větší, tím je rovnováha více posunuta ve prospěch produktů (čím větší číslo vyjde, tím více produktů bude vznikat a reakce bude více reálná. v1=v2 k/A/a/B/b= k/C/c/D/d Teplo- jestliže zahřeju reaktanty, bude reakce rychlejší
 4. Guldberg-Waagův zákon: podíl součinu rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty a součinu rovnovážných koncentrací reaktantů umocněných na příslušné stech. koeficienty je konstantní. pokud je hodnota rovnovážné konstanty mnohem větší než 1=> vysoká koncentrace produkt
 5. 6) Chemická rovnováha: charakteristika rovnovážného stavu, Guldberg-Waagův zákon - odvození rovnovážné konstanty na př. vzniku HI z prvků (nebo př. 7,8 - dole) i. význam rovnovážné konstanty pro odhad směru (rozsahu) probíhající reakce ii. princip akce a reakce (Le Chatelier-Braun) viz př. 12 až 15 - dol

z nich je Guldberg-Waagův zákon, který tvrdí, že všechny chemické reakce směřují k rovnovážnému stavu. V rovnovážném stavu je poměr součinu koncentrace vstupujících látek do reakce a součin koncentrace látek vznikajících při reakci stále stejný. Jedná se tedy o rovnovážnou konstantu, která se mění tlakem a. Guldberg-Waagův zákon Reakce vyjádřená jako součin číselných hodnot rovnovážných látkových koncentrací produktů, umocněných příslušnými stechiometrickými koeficienty, dělený součinem číselných hodnot rovnovážných látkových koncentrací výchozích látek, umocněnýc

Chemická rovnováha - Wikipedi

popisuje.Guldberg-Waagův.zákon: **vzorec 1** k m t m m d d(0) **vzorec 2** f() d d A e R P t P T E **vzorec 3**) d d ( ) (d d( ) ust t m C E A T T t T ' ' ' **vzorec 4** 0 0 r m m m m 0 **vzorec 5** h 'h ' Q D 1 P. (1) Vyjadřuje.skutečnost,.že.vstoupí-li.do.re-akce.m0.výchozích.molekul,.v.průběhu.reakce. za.čas.t.se.jich.m.nezmění. Princip akce a reakce formulovali (1984-1988) francouzský chemik a fyzik Henri Louis Le Chatelier a německý fyzik Karl Ferdinand Braun. Používá se též název Le Chatelierův princip zákon stálých poměrů slučovacích, atom, iont, molekula. Základní chemické veličiny - látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost a objem, relativní hmotnost, atomová Guldberg-Waagův zákon 6. Vodík, kyslík, prvky VIII.A skupin 1) Využila jsem Guldberg-Waagův zákon a sestavila rovnici K mi vyšlo 2) Znovu jsem použila Guldberg-Waagův zákon, dosadila a vyšlo mi: 3) Vůbec si nevím rady s tím, jak se rovnovážná konstanta počítá pomocí relativních tlaků.. Rovnovážná konstanta - Guldberg-Waagův zákon, souvislost velikosti konstanty se složením rovnovážné směsi. Heterogenní rovnováhy. Napište rovnovážnou konstantu pro syntézu amoniaku a pro pálení vápna. Z rovnovážných konstant odvozujeme Kv, Ks, Kstab a Kdis komplexu. Le-Chatelierův princip akce a reakc

Guldberg-Waagův. zákon. Popiš . význa. m . rovnovážné konstanty. Co znamená, když je . vysoká čí nízká hodnota rovnovážné konstanty? Je hodnota rovnovážné . konstanty a změna. entalpie ovlivněna katalyzátorem? Zapiš . rovnovážnou konstantu oxidace . S O 2 , a pak rovnovážnou konstantu syntézy. amoniaku. z prvků. Guldberg-Waagův zákon: Součin molárních koncentrací produktů (umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty) dělený součinem molárních koncentrací reaktantů (umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty) je pro danou reakci a teplotu konstantní Pohled z makrosvěta FORMÁLNÍREAKČNÍKINETIKA 1. Vliv koncentrace na průběhchemickérce Rychlost chemickérce - platí: ∆[B] 1 b ∆t ∆[A] v = 1 a ∆t ∆[C] 1 c ∆t ∆[D] 1 d ∆t Kde: [A] -molární koncentrace látky Aa -stechiometrický koeficient látky A ∆[A] -změna molární koncentrace látky A∆ t- změna čas Guldberg - Waagův zákon byl odvozen na základě závislosti: rovnovážné konstanty na teplotě reakční rychlosti na teplotě reakční rychlosti na koncentraci teploty, tlaku a pH. S pojmem součin rozpustnosti se setkáváme u reakcí: srážecích oxidoredukčních řetězových protolytických Guldberg-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, typy chemických rovnováh. Osnova - chemické rovnováhy a) definice rovnováhy, odvození GW.zákona, nákres grafu, princip akce a reakce b) typy rovnovážných konstant - acidobazická (odbočka k pH), srážecí, redoxní, komplexotvorná (odbočka ke kovům)

Materiál Chemie - Guldbergův-Waagův zákon - Primát

V jiných oborech se toho docela důsledně držíme (Guldbergův-Waagův zákon, i když vžitější je Guldberg-Waagův, a mnoho jiných); z ostatních variant jsou pak přesměrování. Jde o to, že podle nové normy se postupně píší nové učebnice, takže při tomto postupu jsme o krok napřed a přitom nic netratíme Atkins 6. 1. 2 A Gibbsova energie [kcal/mol] Chemická rovnováha B Guldberg-Waagův zákon rozsah reakce, ξ [mol] zředěný rozto Guldberg - Waagův zákon Rovnovážná konstanta: Při chemické reakci v uzavřeném systému se ustaví rovnováha, která je charakterizována rovnovážnou konstantou K ( viz též chemické rovnice)

K - web.natur.cuni.c

Guldberg-Waagův zákon v tom hraje tu roli, že teoreticky pokud bychom do roztoku NaCl začali přidávat Chlor, nebo Sodík - teoreticky by se směr reakce mohl obrátit ve směru od iontů zpátky k soli - což se stává maximálně tak při odpařování vody a krystalizaci soli z roztoku Chemické reakce - poznámky 4.A GVN. Na přípravu 10% roztoku HNO3 je třeba 72,4 cm3 50% roztoku HNO3 a 379,44, cm3 vody. Při výpočtu je třeba počítat s hmotnostmi, protože výsledný objem roztoku není dán součtem objemů roztoků, ze kte.. Guldberg-Waagův zákon rovnovážná konstanta K faktory ovlivňující chemickou rovnováhu princip akce a reakce protolytické reakce teorie kyselin a zásad konjugovaný pár disociační konstanta kyselin a zásad neutralizace autoprotolýza pH - definice a výpočty pH - vod 1 Okruhy ke Státním závěrečným zkouškám 2013 Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium bioorganické chemie Organická chemi Guldberg-Waagův zákon 15. června 2014 v 6:03 | Petr | Chemie pro šílence V oblasti chemie už jsem dosáhl stejné zmatenosti jako v elektronice - totiž jdu ve výkladu opačně - nejprve vysvětluju věci složité a pak zmateným čtenářům vysvětluju věci jednoduché

Dobrý slovník švédština Guldberg-Waagův záko

Toto je dosti obsáhlé téma, ve kterém zavítáme do tajů termodynamiky a techmochemie, povíme si něco o reakčním teple, galvanických článcích, stavových veličinách, rozdělení a kritéria chemických dějů, reakční kinetice a o tom, co je chemická rovnováha a guldberg-waagův zákon Termodynamický systém nebo. Slovně lze Guldbergův - Waagův zákon popsat takto: rychlost chemické reakce je úměrná součinu koncentrací výchozích látek. Takto definovaný zákon nazvali Guldgerg a Waage zákonem působení hmot. Rychlostní konstanta číselně odpovídá rychlosti reakce, jsou-li koncentrace všech výchozích látek jednotkové

- Zákon působení aktivní hmoty (Guldberg - Waagův): Podíl rychlostních konstant je konstantní a nazývá se rovnovážná konstanta K- podle Guldberg - Waagova zákona chemické rovnováhy je rovnovážná konstanta reakce vyjádřená jako součin číselných hodnot rovnovážných látkových koncentrací produktů, umocněných. Otázka: Termochemie a chemická kinetika Předmět: Chemie Přidal(a): Lucie Termochemické zákony a termochemické veličiny. Rychlost chemické reakce, kinetická rovnice, faktory pro rychlost chemické reakce. 1) Definice Termodynamika= fyzikální disciplína zkoumající fyzikální a chemické děje, při kterých se uvolňuje nebo spotřebovává teplo - měří se počáteční a. 30.9.2015 2 rovnovážné (zvratné) reakce dynamická rovnováha-Gouldberg-Waagův zákon Arrheniova rovnice A B C C D D k X A X B m 1 2 o X X v k A A.[B]X B 2 2 v k C C.[D]X D 1 1 C C D Dk A A.[B]X B 1 2 Rovnovážná konstanta reakce- K K > 1 reakce je posunuta doprava K < 1 reakce je posunuta dolev Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: Práce do detailů popisuje maturitní téma chemická rovnováha v reakcích.Nejprve je vysvětlena rovnováha vůbec, dále je zmíněno ovlivňování rovnovážného složení soustavy

přenosu popisuje zákon o chemických reakcích, tzv. Guldberg-Waagův zákon, který definuje reakce směřující k rovnováţnému stavu (rov. 2.1). rov. 2.1 kde a, b, y, z jsou poty molů látek A, B, Y, Z. Rovnováţná konstanta je pak dána vztahem (rov. 2.2): rov. 2.2 kde c A, c B, c Y, c z jsou koncentrace příslušných látek [2][3. Guldberg-Waagův zákon a) vystihuje vztah pro rovnovážnou konstantu chemické reakce Kc b) je formulován: Součin rovnovážných koncentrací produktů dělený součinem rovnovážných koncentrací výchozích látek je konstantní a rovná se rovnovážné konstantě dané reakc Zákon působení aktivní hmoty (Guldbergův - Waagův zákon) K chemické reakci dochází, jestliže se setkají dvě (výjimečně i tři atd.) molekuly, atomy, ionty tak, aby se mezi nimi mohly uplatnit vazebné síly. Částice se setkávají při srážkách, ale ne každá srážka končí přeměnou chemické reakce: koncentrace, teplota, tlak, katalyzátory. Guldberg-Waageův zákon. Chemická rovnováha a rovnovážná konstanta. Le Chateliérův a Braunův princip. Druhy rovnováh - protolytické, redoxní, komplexotvorné a srážecí. 5. Kovy Umístění kovů v PSP. Fyzikální a chemické vlastnosti kovů jako odraz kovové vazby Guldbergův - Waagův zákon. popsat takto: rychlost chemické reakce je úměrná součinu koncentrací výchozích látek. Takto definovaný zákon nazvali Guldgerg a Waage zákonem působení hmot. Rychlostní konstanta číselně odpovídá rychlosti reakce, jsou-li koncentrace všech výchozích látek jednotkové

Rovnováha, Guldberg Waagův zákon, vliv koncentrace výchozích látek a produktů, teploty a tlaku na rovnováhu chemických Proudové reakční motory 8 лет наза View ZOFCH 5.docx from KFC ZOFCH at Palacký University, Olomouc. II. VĚTA TERMODYNAMIKY, TEPELNÉ STROJE A JEJICH ÚČINNOST II. VĚTA TERMODYNAMIKY Týká se soustav, které se opakovan Chemická kinetika, chemické rovnováhy. Předmět studia reakční kinetiky, teorie aktivních srážek, teorie aktivovaného komplexu, definice reakční rychlosti, Guldberg -Waagův zákon dynamické rovnováhy, odvození rovnovážné konstanty, vliv teploty na ryychlost reakce, katalyzátory, inhibitory, Le Chatelierův princip akce a reakc Klikorka obecná a anorganická chemie pdf Přednáška je určena studentům prvního ročníku biologických a geologických oborů. Navazuje na středoškolské studium chemie s cílem rozšířit určité základní znalosti z obecné a anorganické chemie s akcentem na oborovou specializaci. Ústní zkouška v rozsahu odpřednášené a určené látky. - úvod do studia obecné chemie. Chemická kinetika a rovnováha Reakční rychlost, srážková teorie, aktivační energie a aktivovaný komplex, znázornění průběhu reakce grafem, faktory ovlivňující rychlost reakce, Guldberg-Waageův zákon, faktory ovlivňující rychlost reakce, charakteristika rovnovážného stavu, rovnovážná konstanta, ovlivnění rovnováhy

Guldberg - Waagův zákon chemické rovnováh . Chemické pokusy/Vliv velikosti povrchu na rychlost . Chemické reakce Chemická reakce spočívá ve vzájemné interakci základních stavebních částic výchozích látek (atomů, molekul, iontů), vedoucí ke spojování, oddělování či přeskupování atomových jader za takové. Toto je dosti obsáhlé téma, ve kterém zavítáme do tajů termodynamiky a techmochemie, povíme si něco o reakčním teple, galvanických článcích, stavových veličinách, rozdělení a kritéria chemických dějů, reakční kinetice a o tom, co je chemická rovnováha a guldberg-waagův zákon roztažnost pevných látek) Guldbergův‐Waagův zákon byl odvozen na základě závislosti: Vyberte jednu nebo více možností: a. reakční rychlosti na teplotě b. reakční rychlosti na koncentraci c. teploty, tlaku a pH d. rovnovážné konstanty na teplot 8. Acidobazické rovnováhy (teorie kyselin a zásad), pH a) Rovnovážný stav, dynamická rovnováha, Guldberg-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, faktory ovlivňující chemické rovnováhy, třídění chemických rovnováh. b) Acidobazické rovnováhy - Arrheniova teorie, Broenstedova teorie, Lewisova teorie. c) Autoprotolýza vody

Chemická rovnováha Katedra fyzikální chemi

 1. Chemický potenciál a Gibbsův zákon fází. Příklady konstrukce fázového diagramu a uplatnění Gibbsova zákona fází. Rovnováha na fázovém rozhraní a její praktické využití. Chemická rovnováha, princip dynamické rovnováhy, Guldbergův - Waagův zákon, rovnovážná konstanta
 2. Chemická termodynamika, Longmans, Green & Co, Londýn. Silbey, RJ. Příklady zákona hromadné akce-Když studujeme ireverzibilní reakci mezi ionty, které jsou v roztoku, obecný výraz tohoto zákona vede k formulaci Brönsted-Bjerrum, který stanoví existující vztah mezi iontovou silou druhu a konstantní rychlostí.
 3. Chemical equilibrium (kinetic approach, Guldberg´s -Waage´s law, equilibrium constant, reaction mixture composition and its dependence on reaction conditions). Introduction to electrochemistry (electrolytes, dissociation, pH, acids and bases - dissociation constant, salts - solubility and hydrolysis, buffers, calculation of pH of electrolyte.
 4. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Zápisky ze sexty - Chemie - fyzikální chemi

Toto je dosti obsáhlé téma, ve kterém zavítáme do tajů termodynamiky a techmochemie, povíme si něco o reakčním teple, galvanických článcích, stavových veličinách, rozdělení a kritéria chemických dějů, reakční kinetice a o tom, co je chemická rovnováha a guldberg-waagův zákon . 392 - Jaderná Syntéza . Wikipedie. ZÁKON TOLERANCE optimum prosperita systému letální maximum letální minimum ekologický faktor interval tolerance. TYP A • TYP A • látka je pro organismus potřebná • platí zde zákon tolerance, podle kterého existuje interval dávky, který může daný organismus tolerovat. Existuje tedy dolní a horní mez tolerance, to. Rovnováha na fázovém rozhraní a její praktické využití. Chemická rovnováha, princip dynamické rovnováhy, Guldbergův - Waagův zákon, rovnovážná konstanta. Odpady, klasifikace odpadu, nakládání s odpady a jejich zneškodnování a pruvodní jevy. 9. Biologická diversita na Zemi. Pocet známých/žijících druhu, vznik a Toto je dosti obsáhlé téma, ve kterém zavítáme do tajů termodynamiky a techmochemie, povíme si něco o reakčním teple, galvanických článcích, stavových veličinách, rozdělení a kritéria chemických dějů, reakční kinetice a o tom, co je chemická rovnováha a guldberg-waagův zákon Definice základních jednotek.

Henryho zákon. Henryho zákon má význam ve fyziologii dýchání (kesonová nemoc) - ohrožuje lidi pracující pod vyšším než atmosférickým tlakem, kteří rychle přejdou do tlaku normálního (horníci, potápěči), protože se jim do krve uvolní bublinky dusíku, který se tam předtím dostal difúzí Pro potápěče má Henryho zákon význam v souvislosti se sycením. Teolog Guldberg se svěří Julianě Marii, že za vším stojí Struensee. Rada se chystá lékaře vyhostit, ale Kristián si prosadí svou. Odvolá Bernstoffa, radu rozpustí a prohlásí, že rozhodovat bude jen on a Struensee. Jsou vydány stovky zákonů a Dánsku se obdivuje celá Evropa. Karolina Matylda se Struenseem otěhotní Turmalín prsten Prsteny s turmalínem KLENOT . turmalín. Turmalín poutá pozornost svou krásně sytě červenorůžovou barvou. Úchvatný odstín červené a růžové barvy dodává turmalínu jistou jedinečnost a č. 394/2008 Sb., změna zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro následující školní rok podle zřizovate-lem schváleného rozvojového plánu školy

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon